Detail předmětu

Integrace informačních systémů s využitím platformy postrelačních databází

FP-IISPAk. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje posluchače s problematikou intergrací více informačních systémů s využitím platformy firmy Intersystems – objektové databáze Caché a nadstavby Ensemble. Výuka je zaměřena na praktické zvládnutí těchto produktů jako nástroje pro integraci podnikových informačních systémů. Posluchači se seznámí se základy objektových databází, logikou propojení systémů a praktickým řešením.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Posluchači pochopí problematiku integrace více informačních systémů. Zvládnou analýzu problému a vytvoření konceptu propojení systémů. Naučí se navrhovat aplikace v prostředí Ensemble, které umí zpracovávat vstupní data z více zdrojů. Získají schopnosti prakticky řešit úlohy na propojení více systémů.

Prerekvizity

Posluchač musí znát základy datového a funkčního modelování, základy relačních databází a práce s nimi.

Doporučená nebo povinná literatura

Kirsten a kol. Caché - databáze postrelačního typu a tvorba aplikací. Brno, Computer Press 2005 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení s praktickými příklady řešení a konzultací k vlastním řešením studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Při obhajobě projektu je posluchač hodnocen na základě pochopení problematiky a relevantnosti navrženého řešení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Integrace informačních systémů
Objektové a post relační databáze
Databáze Caché
Návrh aplikační logiky
Nástroj Ensemble
Služby a vstupní adaptéry
Procesy a algorittmy řešení
Operace
Business Inteligence
Nástroj Deep See

Cíl

Cílem předmětu je naučit posluchače chápat problematiku propojení informačních systémů na úrovni firmy či mezi nimi na základě metasystemu. Získají základní nutné teoretické i praktické znalosti v této oblasti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Posluchači během předmětu zpracovávají zadaný úkol, který na závěr prezentují. Práce na projektu jsou průběžné konzultovány a kontrolovány.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn-D bakalářský

    obor BAK-MIn , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor