Detail předmětu

Finanční trhy

FP-ftKAk. rok: 2020/2021

Předmět umožňuje získání jak teoretických, tak i praktických poznatků ve všech oblastech působení finančního trhu. Jedná se jak o jednotlivé druhy zde působících finančních institucí, existujících finančních nástrojů, jakož i o všechny nejvýznamnější druhy finančních obchodů, které jsou na finančních trzích realizovány. Předmět poskytuje rovněž základy finanční matematiky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají nejenom teoretické, ale i praktické poznatky ze všech oblastí spojených s fungováním finančního trhu. Vedle komplexního pochopení významu finančního trhu a finančního systému pro ekonomiku každého státu získají rovněž znalosti týkající se činnosti všech institucí a subjektů působících na finančním trhu, zejména pak co se týče jejich poslání. Naučí se rozlišovat a v praxi používat všechny druhy finančních instrumentů, zejména investičních, a to jak z pohledu investorů, tak i jejich emitentů. Rovněž se naučí plánovat a uskutečňovat základní finanční operace se všemi druhy finančních investičních instrumentů, a to jak v podnikové praxi, tak i při řízení personálních financí.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti makroekonomie, a to především v oblastech teorie tržní ekonomiky, teorie peněz, způsobů provádění expanzivní a restriktivní monetární a fiskální politiky v otevřené ekonomice, jakož i v oblasti činností institucí fnančního (především pak bankovního) systému.

Doporučená nebo povinná literatura

REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy: učebnice s programem na generování cvičných testů. První vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 380 stran. ISBN 978-80-247-5871-8. (CS)
Rejnuš, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. 760 s. Profesional. ISBN 978-80-247-3671-6. (CS)
Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: HZ, 1995
Meluzín, T. Finanční trhy-cvičení. Brno: CERM, 2005. 1. vyd. ISBN 80-214-3048-6. (CS)
Polidar,V.: Management bank a bankovních obchodů. Praha, Ekopress, 1999
ŠOBA,O., ŠIRŮČEK, M.: Finanční matematika v praxi. 2., aktualizované a rozšířené vydání, Grada, Praha, 2017. ISBN 978-80-271-0250-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na finanční matematiku.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet se uděluje na základě úspěšného složení zápočtového testu, jehož obsahovou náplní je na cvičeních probraná finanční matematika. Zápočtový test obsahuje 10 příkladů, z nichž za každý správně vypočtený příklad může student získat max. 5 bodů, přičemž minimální počet bodů, za který lze zápočet udělit je 35 bodů. Udělení zápočtu je podmínkou připuštění studenta k ústní zkoušce. Při konečném hodnocení předmětu se k výsledkům zápočtového testu přihlíží ze 30%, k výsledkům ústní zkoušky ze 70%.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Podmínky udělení zápočtu jsou stejné jako v předchozím případě. Zkouška bude provedena formou testu, který bude obsahovat 20 otázek s více odpověďmi, z nichž může být i několik správných. Za každou správnou odpověď obdrží student bod, za každou chybnou odpověď mu bude bod odečten. Nezatržené odpovědi se nehodnotí. Podmínkou pro úspěšné složení zkoušky je dosažení mininálně 70 % možných bodů (hodnocení klasifikačním stupněm E). Při dosažení 75 % možných bodů bude hodnocen stupněm D; při dosažení 80 % možných bodů stupněm C; při dosažení 85 % možných bodů stupněm B a při dosažení 90 % možných bodů stupněm A.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Finanční trhy, jejich vymezení a funkce v ekonomice
2. Finanční instituce, jejich produkty a služby
3. Úrokové sazby a jejich význam v ekonomice
4. Klíčové faktory finančních investic
5. Základní druhy finančních investičních instrumentů
6. Klasické cenné papíry (1. část)
7. Klasické cenné papíry (2. část)
8. Termínové derivátové instrumenty (1. část)
9. Termínové derivátové instrumenty (2. část)
10. Investiční a podílové fondy
11. Strukturované produkty
12. Regulace a dohled ve finančním systému
13. Soudobé vývojové trendy světového finančního systému a perspektivy jeho budoucího vývoje

Cíl

Základním cílem předmětu je naučit studenty chápat finanční systém jako nedílnou součást ekonomického systému, jakož i jeho úlohu, podstatu a význam jeho působení. Dále se studenti naučí, jak se aktivně účastnit standardních druhů finančních obchodů s jednotlivými druhy investičních (především finančních) instrumentů, a to jak z hlediska provádění finančních transakcí podniků, tak i při řízení a správě personálních financí. Nedílnou součástí výuky jsou též základy finanční matematiky, jejichž znalost je nezbytná v investiční praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je plně v kompetenci učitele. Aktivní účast ve výuce, průběžná kontrola vědomostí ve cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-EP-KS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor BAK-UAD-KS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor