Detail předmětu

DPH v zemích EU

FP-FdphKAk. rok: 2020/2021

Unijní úprava DPH. Principy a pravidla správného určení daně z přidané hodnoty při intrakomunitárních plněních u českých podnikatelských subjektů. Daňová optimalizace. Správné určení - osoby povinné k dani, zdanitelných plnění, místa zdanitelného plnění, uskutečnění zdanitelného plnění a vznik daňové povinnosti, určení základu daně, osvobození od daně, odpočet daně. Role Evropského soudního dvora v oblasti aplikace českých právních předpisů a Směrnice Rady.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o způsobu určování daňové povinnosti, prostředcích vedoucích k daňové optimalizaci a administrativních povinnostech váznoucích k DPH u subjektů realizujících intrakomunitární plnění. Po absolvování předmětu se bude student orientovat v problematice daně z přidané hodnoty u obchodních aktivit podnikatelských subjektů uskutečňovaných v rámci Evropské unie. Student bude podrobně seznámen se Směrnicí Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a z ní vyplývajících skutečností a souvislostí. Student bude schopen určit, kdy se v problematice DPH bude řídit českým zákonem o dani z přidané hodnoty a kdy naopak bude třeba použít Směrnici. Dále student bude chápat roli Evropského soudního dvora a judikátů z oblasti daně z přidané hodnoty a jejich dopad na české podnikatelské subjekty.

Prerekvizity

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné mít detailní znalost principů daně z přidané hodnoty v České republice, dále by měl mít student znalost účetnictví a daňové evidence, schopnost orientovat se v účetních výkazech, základní znalost daně z příjmů.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Rady č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
BERGER, W. KINDL, C. WAKOUNIG, M. SMĚRNICE ES O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY PRAKTICKÝ KOMENTÁŘ. Praha.VOX. 2010. 736 s. ISBN 8-80-86324-83-8
SCHELLEKENS, M. European Tax Handbook 2015. Amsterodam. IBFD. June 2015. 1044 s. ISBN 978-90-8722-313-7 (EN)
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=cs&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=415985
BENDA, Václav a Milan TOMÍČEK. DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží: praktické postupy uplatňování daně s využitím příkladů. Vyd. 6., aktualiz. Praha: BOVA POLYGON, 2015. ISBN 978-80-7273-174-9.
DRÁBOVÁ, Milena, Olga HOLUBOVÁ a Milan TOMÍČEK. Zákon o dani z přidané hodnoty: komentář. 6., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, xxii, 969 stran : portréty. ISBN 978-80-7478-740-9.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky jsou zaměřeny na stručný výklad zákona o dani z přidané hodnoty a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení Směrnice rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Cvičení probíhá formou podporující praktické zvládnutí látky obsažené v přednáškách, rozbor a řešení konkrétních praktických příkladů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška
Zkouška se skládá ze dvou částí:
a) příklad – min. 50% z celkového počtu 20 bodů (45 min.)
b) písemný test (20 otázek; je třeba získat minimálně 10 bodů; test je na 20 minut)
- správná odpověď (1 bod)
- bez odpovědi (0 bodů)
- chybná odpověď (- 1 bod)

Na celkovém hodnocení se podílí rovným dílem hodnocení z příkladu a z písemného testu (celkový možný počet bodů je tedy 40).

Celková klasifikace zkoušky je shodná s klasifikační stupnicí ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky – DPH v kontextu unijního práva
2. DPH – konstrukční prvky daně, DPH v daňových soustavách členských států EU (komparace), vývojové trendy, atd.
3. Subjekty v DPH (včetně registrace) – včetně základních východisek ve Směrnici Rady 2006/112/ES
4. Místo plnění – včetně základních východisek ve Směrnici Rady 2006/112/ES
5. DUZP – včetně základních východisek ve Směrnici Rady 2006/112/ES
6. Nárok na odpočet – včetně základních východisek ve Směrnici Rady 2006/112/ES
7. Daňové doklady (náležitosti, atd.) s akcentem na doklady ve vztahu ke třetím zemím a intrakomunitární plnění – včetně základních východisek ve Směrnici Rady 2006/112/ES
8. Daňová kontrola (obecně + akcent na problematiku DPH ve vztahu ke třetím zemím a intrakomunitárním plněním)
9. Karuselové podvody a prostředky proti nim
10. Směrnice Rady 2006/112/ES (vybrané části - I)
11. Směrnice Rady 2006/112/ES (vybrané části - II)
12. DPH v zemích EU – vybrané instituty a otázky (Mini One Stop Shop, práce s judikaturou, atd.)
13. DPH – aktuální otázky

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s fungováním systému daně z přidané hodnoty v zemích Evropské unie, tím, jaké jsou obecné a specifické právní zásady pro Evropskou unii, jaký vliv má řízení před Evropským soudním dvorem. Studenti získají znalosti o způsobu určování daňové povinnosti, prostředcích vedoucích k daňové optimalizaci a administrativních povinnostech váznoucích k DPH u subjektů realizujících intrakomunitární plnění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, nicméně doporučuje se. Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. O způsobu nahrazení zmeškané výuky rozhoduje individuálně vyučující.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-UFRP-KS-D , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor