Detail předmětu

Datové a funkční modelování

FP-MdfmKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Základní techniky ukládání dat v počítačích. Datové modely. Relační datový model. Notace zápisu relačních modelů. Relační algebra. Jazyk SQL. Normalizace relačních modelů. Databázový systém MS Access.
Funkční modelování. Slovní popis modelu. Data Flow Diagram. Vývojový diagram. Stavový diagram. Kontextový diagram. Procesní diagram. Konceptuální model.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou umět provádět analýzu podnikových procesů. Budou schopni navrhovat optimální datové relační modely a správně definovat integritní omezení modelu s ohledem na zkoumané procesy. Dokáží navrhovat funkční modely těchto procesů. Studenti budou schopni zpracovat dokumentaci analyzovaných procesů podle různých konvencí.

Prerekvizity

Znalosti množin, základních operací s množinami, konvence zápisu. Předpokládají se pouze znalosti ze střední školy.

Doporučená nebo povinná literatura

KOCH, M.; NEUWIRTH, B. Datové a funkční modelování. Datové a funkční modelování. Brno, Cerm. 2010. (139 p.). ISBN 978-80-214-4125-5. (CS)
PÍSEK,S.: Access 2003. Praha: Grada, 2005, 224s. ISBN 80-247-0788-8 (CS)
RIORDAN, Rebecca M.: Vytváříme relační databázové aplikace. Praha : Computer Press, 2000. 280 s. ISBN 80-7226-360-9 (CS)
STEPHENS,R. PLEW,R.: Naučte se SQL za 21 dní. Praha: Computer Press, 2004, 584s., ISBN: 80-722-6870-8 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách. Podpora výuky e-learning.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno získání alespoň 12 bodů z projektů
Zpracování dvou projektů, max. 10 bodů na projekt.

Účast na cvičeních je povinná

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky kombinovaná – písemný test a ústní zkoušení

V rámci kombinovaného studia je ke kontrole zpracování prací a konzultacím využíván e-learning, ve kterém mají studenti k dispozici elektronické materiály včetně kontrolních testů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1 Úvod
2 Datové modely, funkční modely, procesní modely
3 Relační datový model. Základní principy a techniky.
4 Notace zápisu relačních modelů, vytváření modelů
5 Relační algebra. Jazyk SQL pro práci s databázovým systémem - základní příkazy
6 Normalizace relačních modelů. První tři základní formy, tři doplňkové formy
7 Procesní modelování. EPC diagram, RACI matice, procesní řízení
8 Funkční modelování. Pojmy, postupy.
9 Slovní popis modelu. Vytváření modelů.
10 Data Flow Diagram Tok dat v procesech a funkcních
11 UML. Základy modelovacího jazyka
12 Objektové modelování. Základní pojmy, objekt a práce s ním, metody
13 Shrnutí

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili základní teoretické a především praktické znalosti nutné pro analýzu podnikových procesů z pohledu datových a funkčních modelů jako výchozího nástroje k budování informačních systémů. K tomu je nutné pochopit základy tvorby relačních datových modelů, relační algebry, normalizace dat a stanovení integritních omezení. Poznat a umět používat základní notace zápisu relačních modelů. Je třeba osvojit si základní metody zachycení funkčních modelů a umět analyzovat a zachytit firemní procesy těmito metodami. Integrovat datový a funkční model do modelu konceptuálního.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor