Detail předmětu

Daň z přidané hodnoty

FP-UdphKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na daň z přidané hodnoty. Jeho cílem je pochopení základních pojmů v této oblasti a rovněž porozumění principu základních intrakomunitárních vazeb potřebných pro aplikace zákona o DPH v rámci Evropského společenství i mimo něj a komplexně hodnotit různé druhy případů v oblasti uplatňování daně z přidané hodnoty a to na základě aplikace platné české i unijní legislativy, navrhnout postupy k určení daňové povinnosti včetně možné její optimalizace,

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student umí popsat aktuální otázky a problémy související s aplikací daně z přidané hodnoty jak u plnění uskutečňovaných v rámci tuzemska, tak i tzv. intrakomunitárních plnění. Dále umí popsat různé druhy plnění včetně určení povinnosti přiznat daň u těchto uskutečněných plnění a to s i možností uplatňování odpočtu daně u přijatých zdanitelných plnění přijatých jak od tuzemských subjektů, tak od subjektů z EU a třetích zemí.

Prerekvizity

Znalost daně z příjmů fyzických a právnických osob, znalost vedení účetnictví a daňové evidence.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon o dani z přidané hodnoty č.235/2004 Sb.v platném znění
Zákon o dani z příjmů fyzických a právnických osob č. 586/1992 Sb. v platném znění
Zákon o účetnictví č- 563/1991 Sb. v platném znění

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních, kde budou procvičovány dílčí praktické metody výpočtu daně.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu – min 50% dílčích příkladů
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace (zejména určení místa plnění, stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění, vymezení předmětu daně, znalost různých typů osvobození a nárokem i bez nároku na odpočet, správné stanovení základu daně, výpočet poměrového a krátího koeficientu včetně jejich praktického využití, využitelnost dílčích a opakovaných plnění, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet včetně potřebných konkrétních druhů daňových dokladů, znalost aplikace přesení daňové povinnosti, apod).
Forma zkoušky kombinovaná – písemný příklad a v případě potřeby ústní dozkoušení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Vymezení tématické náplně přednášek
- Vymezení základních pojmů – např.osoby povinné k dani, plátci a neplátci DPH, osoby registrované k dani, osoby identifikované k dani,
- Daň na vstupu, daň na výstupu, daň. povinnost, obecný a nový dopravní prostředek, leasing, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, technické zhodnocení – jejich význam v DPH
- Definice obratu, jeho uplatnění při různých případech DPH
- Registrace k DPH, odpočet při registraci pláce,
- Zrušení registrace DPH a povinnost vypořádat daň
- DPH – předmět daně, ekonomická činnost, zdanitelné plnění, příklady u různých druhů osob.
- Určení dne uskutečnění plnění při dodání zboží, poskytnutí služeb a převodu nemovitostí + některé zvláštní případy (dílčí a opakovaná plnění, prodejní automaty, spotřeba energií apod.) a to i v rámci zemí z EU.
- DPH – určení místa plnění při dodání zboží, poskytnutí služeb a převodu nemovitostí + některé zvláštní případy u služeb a to v rámci zemí z EU
- DPH – stanovení základu daně a sazby daně pro různé druhy zdanitelných plnění.
- Druhy daňových dokladů a jejich náležitosti.
- DPH – osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně na vstupu
- DPH – osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně na vstupu
- DPH – krácení daně na vstupu koeficientem – způsob výpočtu koef a roční vypořádání
Cvičení budou zaměřena na aplikace konkrétních příkladů dle probírané problematiky

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro správné vyhodnocení jednotlivých konkrétních případů v oblasti daně z přidané hodnoty. Na základě těchto znalostí pak uměli aplikovat získané vědomosti v praxi při řešení zcela konkrétních nejen jednoduchých, ale i složitých situací v oblasti daně z přidané hodnoty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-UAD-KS , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor