Detail předmětu

Inženýrská pedagogika a didaktika

FIT-IIPDAk. rok: 2020/2021

Inženýrská pedagogika a didaktika se zabývá v souladu se základy obecné pedagogiky všemi návaznými oblastmi studia a specifikací vlivů technických obsahů a jejich ovlivnění výukovými metodami. Jsou specifikovány cíle výuky a učení ve vyučování odborným předmětům s respektováním jejich hierarchie. Struktura přednášek zohledňuje odbornosti účastníků studia.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti interpretují pojem výchova, vyjmenovávají funkce pedagogiky ve vzdělávacím systému ČR. Definují činitele výuky. Vysvětlují teoretické základy vyučování a učení. Formulují realizaci výuky, hodnotí výsledky výuky. Popisují jednotlivé historické etapy pedagogických systémů. Na příkladu modelového chování žáků v případových studiích interpretují chování žáků v pedagogických termínech a navrhnou adekvátní pedagogickou intervenci.
Získání pedagogické způsobilosti pro výuku technických předmětů.

Prerekvizity

Základní vstupním předpokladem je zájem o dané téma. Výhodou je alespoň základní povědomí o tématu.

Doporučená nebo povinná literatura

Melezinek, A.: Inženýrská pedagogika, ČVUT Praha, 1994 (in Czech)
Kalhous, Z., Obst, O. a kol.: Školní didaktika. Portál. Praha 2002
Průcha, J.: Moderní pedagogika, Portál, Praha, 2002
Průcha, J.: Moderní pedagogika. Portál s.r.o., Praha, 2002
Petty, G.: Moderní vyučování, Portál, Praha, 1996
viz elektronické texty pro daný obor na www.feec.vutbr.cz
Jůva V. jun. a sen.: Stručné dějiny pedagogiky
Melezinek, A.: Inženýrská pedagogika, ČVUT Praha, 1994
http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka.php.cz
Melezinek, A.: Inženýrská pedagogika. ČVUT Praha, 1991

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečná zkouška je provedena ústní, popř. i písemnou formou. Obsahem zkoušky je aplikace uvedených výstupů studia.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Zavádění různých vyučovacích metod s nejdůležitějšími způsoby jejich aplikace do výchovně vzdělávacího procesu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Doporučuje se vřele aktivní účast na přednáškách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do studia 
 2. Výukové cíle a učební úlohy 
 3. Učivo, jeho didaktická analýza 
 4. Strukturování učiva 
 5. Formy a metody výuky 
 6. Osobnost učitele 
 7. Student a měření výsledků jeho výuky 
 8. Formování osobnosti studenta 
 9. Projektování výuky 
 10. Realizace výuky 
 11. Hodnocení výuky.
 12. Dějiny pedagogických systémů.

eLearning