Detail předmětu

Typografie a publikování

FIT-ITYAk. rok: 2020/2021

Studující se seznámí s obecnými typografickými zásadami a s nástroji pro vytváření dokumentů. Speciální pozornost je věnována systému LaTeX pro profesionální sazbu dokumentů a publikací. Probíraná látka je rozdělena do šesti dvouhodinových přednášek, které se konají jednou za čtrnáct dnů. Získané vědomosti si studující procvičí v rámci pěti projektů v LaTeXu. V závěru výukové části semestru jsou znalosti studujících ověřeny závěrečnou písemkou.

Výsledky učení předmětu

Studující si osvojí základní zásady typografie a naučí se vytvářet dokumenty v systému LaTeX.

Prerekvizity

Textové editory.

Doporučená nebo povinná literatura

Rybička, J. LaTeX pro začátečníky (LaTeX for Beginners), 3. edition. Konvoj, Brno, 2003. ISBN 80-7302-049-1. (In Czech)
Kopka, H., Daly, P. W. LaTeX podrobný průvodce (A Guide to LaTeX Document Preparation for Beginners and Advanced Users), vydání první. Computer Press, Brno, 2004. ISBN 80-722-6973-9. (In Czech)
Kottwitz, S. LaTeX Beginner's Guide. Packt Publishing, Birmingham, 2011. ISBN 978-1847199867.
Kottwitz, S. LaTeX Beginner's Guide. Packt Publishing, Birmingham, 2011. ISBN 978-1847199867.
Kolektiv autorů. Jak publikovat na počítači (How to Publish by Computer), SCIENCE, Velentiny, 1996. ISBN 80-901475-77. (In Czech)
ČSN ISO 690: Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 2011. (In Czech)

Způsob a kritéria hodnocení

Za 5 individuálních projektů mohou studující získat až 70 bodů a za závěrečnou písemku až 30 bodů.
Podmínky zápočtu:
V průběhu semestru lze získat body za samostatně vypracovávané projekty a na konci semestru za závěrečnou písemku. Pro udělení zápočtu je nutné získat minimálně 50 bodů. Klasifikace je dle standardní stupnice.
Pokud bude odhaleno plagiátorství, nedovolená spolupráce na projektech nebo podvod u závěrečné písemné práce, klasifikovaný zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Pochopit obecné typografické zásady a principy. Seznámit se s nástroji pro vytváření dokumentů s vysokou typografickou úrovní. Naučit se pracovat se systémem LaTeX pro profesionální sazbu dokumentů a publikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studujících jsou ověřovány vypracováním individuálních projektů a závěrečnou písemkou.
V případě řádně ohlášené a doložené překážky ve studiu může studující požádat odpovědného vyučujícího o odklad termínu odevzdání projektu nebo o náhradní termín závěrečné písemky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Cíle a organizace předmětu, písmo jako základ typografie, přehled nástrojů pro zpracování dokumentů.
 2. Úvod do systému LaTeX - filozofie, software, hladká a smíšená sazba.
 3. Sazba dokumentů  - obecná pravidla pro strukturování publikací, příkazy pro členění dokumentů, sazba matematických výrazů v LaTeXu.
 4. Sazba tabulek, algoritmů a obrázků v LaTeXu.
 5. Normy pro bibliografické citace, způsoby vkládání bibliografických citací do dokumentů v LaTeXu.
 6. Prezentace a nástroje pro jejich tvorbu v LaTeXu.

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Hladká a smíšená sazba (10 bodů)
 2. Sazba dokumentů a matematických výrazů (15 bodů)
 3. Obrázky, algoritmy a tabulky (15 bodů)
 4. Bibliografické citace (15 bodů)
 5. Tvorba prezentací (15 bodů)