Detail předmětu

Praktická angličtina 3

FEKT-HPA3Ak. rok: 2020/2021

Kurz angličtiny zaměřený na rozvoj řečové dovednosti čtení, poslechu, mluvení a psaní s důrazem na osvojování jazykových prostředků a slovní zásoby od úrovně B2 k úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Vychází z učebních materiálů a požadavků mezinárodní zkoušky Cambridge Advanced English (CAE).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Ústní projev:
Absolvent předmětu
- se dokáže účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími a udržovat s nimi vztahy, aniž by to některého z účastníků komunikace stálo nepřiměřené úsilí;
- se dokáže aktivně zapojit do rutinních i méně rutinních formálních diskusí;
- dokáže porozumět diskusi týkající se záležitostí spojených s jeho/jejím oborem a dopodrobna pochopit, které myšlenky mluvčí zdůrazňuje;
- dokáže přispět svými názory, vysvětlit a obhájit je, zhodnotit alternativní návrhy, formulovat hypotézy a na hypotézy reagovat.

Písemný projev:
Absolvent předmětu
- dokáže v písemné formě účinně podávat informace i vyjádřit své názory a dokáže na podobná sdělení reagovat;
- dokáže napsat formální dopisy různých typů, zprávu, kritiku a článek.

Poslech s porozuměním:
Absolvent předmětu
- dokáže porozumět hlavním myšlenkám propozičně i jazykově složité řeči týkající se jak konkrétních, tak abstraktních témat ve spisovném jazyce, včetně odborných diskusí ve svém oboru;
- dokáže rozumět delší promluvě a složité argumentaci, pokud jde o téma, které dostatečně zná, a pokud je postup přednášky výrazně signalizován explicitními prostředky.

Čtení s porozuměním:
Absolvent předmětu
- dokáže číst do značné míry samostatně, přičemž používá techniku a rychlost čtení odpovídající různým textům a účelům;
- se dobře orientuje při výběru příručních materiálů;
- má rozsáhlou funkční „čtecí“ slovní zásobu, ale může mít problémy s málo častými idiomatickými spojeními.

Prerekvizity

Požadují se znalosti na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Doporučená nebo povinná literatura

Ellederová, Eva. Grammar and Word Formation for CAE – Survey and Practice. Brno: VUT FEKT, 2015.
Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
O’Dell, Felicity, and Annie Broadhead. Objective Advanced. Student’s Book with Answers. Third Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
O’Dell, Felicity, and Michael McCarthy. English Collocations in Use Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
Powell, Debra. Common Mistakes at CAE and How to Avoid Them. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
Longman Phrasal Verbs Dictionary. Harlow: Pearson Education Limited, 2000.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Praktická cvičení rozvíjející receptivní a produktivní dovednosti prostřednictvím prezentace, vysvětlování, diskuze, cvičení a aplikačních činností s využitím multimediálních pomůcek.

V souvislosti s aktuálními opatřeními vztahujícímu se k šíření COVID-19 bude 60 % výuky probíhat samostudiem a 40 % výuky online.

Způsob a kritéria hodnocení

75% aktivní účast, průběžné plnění úkolů. Omluvenou absenci je nutné nahradit splněním úkolů zadaných distanční (online) formou.

Bodové hodnocení předmětu:
Semestrální test: jazykové kompetence (max. 40b., min. 24b., jeden řádný termín, jeden opravný termín).
Zkouška: poslech (hraniční skóre: 50 %), čtení (hraniční skóre: 50 %).

Semestrální test a zkouška z předmětu budou probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Podmínkové věty a spojky; kolokace
2. Předložkové výrazy, předložky za podstatnými jmény, přídavnými jmény a slovesy; frázová slovesa; homonyma
3. Vyjadřování přání a preference; idiomy
4. Modální slovesa; předpony, přípony; jazyk akademické angličtiny: korespondence
5. Vztažné věty; konotace
6. Účelové věty, přípustkové věty, příčinné věty a spojovací výrazy; jazyk akademické angličtiny: zpráva
7. Participium; slovotvorba
8. Přítomné a předpřítomné časy; metafory
9. Minulé a předminulé časy; jazyk akademické angličtiny: kritika
10. Vyjadřování budoucnosti
11. Nepřímá řeč
12. Slovesa s infinitivem s/bez “to” a gerundiem; jazyk akademické angličtiny: článek

Konverzační témata:
1. Kulturní život
2. Společnost
3. Média
4. Vzdělávání a svět práce
5. Věda a technika

Cíl

Vzdělávací cíl a výstupní požadavky na absolventy kurzu jsou formulovány na referenční úrovni B2+ (Pokročilý rozhled) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor