Detail předmětu

Signály 2

FEKT-BPC-SI2Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na analýzu a číslicové zpracování signálů z oblasti telekomunikací. Poskytuje teoretický základ z oblasti modulace signálů, diskrétní lineární transformace, popisu náhodného procesu a jeho charakteristik. Dále se zabývá problematikou filtrace (FIR, IIR, adaptivní, inverzní), korelační a spektrální analýzou signálů, detekcí signálů v šumu. Teorie je doplněna o úvodní informace o komplexních a vícerozměrných signálech. Předmět poskytuje jak teoretické podklady, tak jejich praktické ověření. Za tímto účelem bude využíváno programové prostředí Matlab.

Výsledky učení předmětu

Studenti by po absolvování kursu měli mít znalost základní teorie číslicového zpracování a analýzy signálů v telekomunikační oblasti. Dále by měli mít být schopni samostatně řešit praktické úkoly, tedy zvolit a zdůvodnit vhodnou metodu a provést její aplikaci.

Prerekvizity

Jsou požadovány předměty BPC-SI1, BPC-PP1, BPC-MA1, BPC-MA2 Znalosti ze základů teorie systémů a signálů, matematika na úrovni bakalářské výuky, Matlab.

Doporučená nebo povinná literatura

J.Jan: Digital Signal Filtering, Analysis and Restoration. IEE Publishing, London, UK, 2000
B.Mulgrew, P.M.Grant J.S.Thompson: Digital Signal Processing, Concepts and Applications, Mac-Millan Pres Ltd.1999
BELLANGER, M. Digital processing of signals: theory and practice. 3rd ed. New York: Wiley, c2000. ISBN 978-0-471-97673-8. (EN)
M. Bellanger:Digital Processing of Signals,J.Wiley 1990
J.Jan: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů (druhé rozsírené vydání),VUTIUM Brno, 2002
JAN, J. Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. 2. upravené a rozšířené vydání. Brno: VUTIUM, 2002. ISBN 80-214-2911-9. (CS)
V.K.Madisetti, D.B.Williams (eds.): The Digital Signal Processing Handbook. CRC Press & IEEE Press, 1998
PROAKIS, J. G. Algorithms for statistical signal processing. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, c2002. ISBN 0-13-062219-2. (EN)
JAN, J. Medical Image Processing, Reconstruction and Restoration - Concepts and Methods. Signal Processing and Comm. Signal Processing and Comm. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, Taylor and Francis Group, 2006. 760 s. ISBN: 0-8247-5849- 8.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Student vypracovává samostatné úkoly během počítačových cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu upřesňuje každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Obecně
- získání zápočtu na základě aktivní účasti na počítačových cvičeních (max. 24 bodů, min. 12 bodů),
- písemná části závěrečné zkoušky (max. 60 bodů, min. 30 bodů)
- ústní část závěrečné zkoušky (max. 16 bodů)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky analýzy signálů
2. Modulace
3. Diskrétní lineární transformace
4. Náhodné signály a jejich charakteristiky
5. Lineární filtrace signálů. Filtry typu FIR
6. Filtry typu IIR
7. Adaptivní filtrace
8. Inverzní filtrace
9. Korelační analýza signálů
10. Spektrální analýza signálů. Kepstrum
11. Detekce a restaurace signálů v šumu, inverzní filtrace
12. Komplexní signály a jejich využití
13. Vícerozměrné signály a jejich zpracování

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické znalosti z oblasti číslicového zpracování a analýzy signálů a praktické ověření získaných dovedností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EKT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na poč.

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor