Detail předmětu

Elektrotechnické materiály a výrobní procesy II

FEKT-BPC-EMV2Ak. rok: 2020/2021

Povrchové úpravy, ochranné vrstvy, korozní odolnost, tenké vrstvy, využití tenkých vrstev, montážní technologie, propojovací technologie, speciální výrobní procesy, tj. elektronové, iontové, rentgenové, jaderné, radiační, laserové, ultraakustické a elektroerozivní procesy.

Výsledky učení předmětu

Student po absolvování předmětu:
- umí popsat základní výrobní procesy v oblasti elektrotechnických technologií
- umí vysvětlit základní principy činnosti systémů využívající elektronové svazky, iontové svazky, rentgenové záření, jaderné transmutace, lasery, ultrazvuk a elektroerozi, jejich přednosti a omezení z hlediska výrobních procesů
- je schopen vysvětlit základní principy činnosti zdrojů elektronových svazků, iontových svazků, laserů a ultrazvukových měničů.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z předmětu BPC-MPE - Materiály pro elektrotechniku Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

Rous B.: Materiály pro elektroniku a mikroelektroniku. SNTL Praha 1991 (CS)
Skeřík J.: Plasty v elektrotechnice a elektronice. SNTL Praha 1991 (CS)
Šavel J.: Materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice. BEN - technická literatura Praha 1999 (CS)
Šesták j. a kol.: Speciální materiály a technologie. Academia Praha 1993 (CS)
Kazelle J. a kol.: Elektrotechnické materiály a výrobní procesy. Elektronická skripta 2003 (CS)
Jirák J., Rozsívalová Z.: Elektrotechnické materiály a výrobní procesy - laboratorní cvičení. Elektronická skripta 2003 (CS)
Bouda, V., Hampl. J., Lipták,J.: Materials for electrotechnics. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2000, 207 s. ISBN 80-01-02233-1. (EN)
Kazelle J. a kol.: Elektrotechnické materiály a výrobní procesy. Elektronická skripta 2015 (CS)
Kazelle J.: Elektrotechnické materiály a výrobní procesy - Kapitola 6. Elektronická skripta 2015 (CS)
Kreibich V.: Teorie a technologie povrchových úprav (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky jsou vedeny s použitím PowerPointové prezentace, krátkých videoklipů a filmů a diskuzí se studenty. Cvičení jsou rozdělena na výpočtová cvičení a exkurze do vybraných podniků.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná. Podmínkou udělení zápočtu je účast studenta na cvičeních a zpracování samostatných prací. Dílčí část semestrální zkoušky se uskuteční formou písemného testu, který je hodnocen maximálně 40 body. Test je nutné absolvovat nejpozději do konce výukové části semestru, Semestrální zkouška se uskuteční v řádném zkouškovém období. Zkouška je písemná.
10 bodů samostatné práce
40 bodů dílčí část zkoušky formou testu
50 bodů závěrečná zkouška

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Povrchové úpravy: hlavní principy tvorby ochranných vrstev, výběr technologií, výrobní zařízení, materiály. Korozní odolnosti. Testování kvality
2. Tenké vrstvy: základní dělení, teoretický rozbor tvorby vrstev, výběr substrátů, speciální technologie. Využití tenkých vrstev.
3. Montážní technologie: základní systémy montážních procesů, propojovací technologie elektrických a elektronických zařízení, testovací metody. Antistatické zabezpečení.
4. Elektronové procesy, zdroje a účinky elektronového svazku.
5. Používané systémy a využití elektronových procesů.
6. Iontové procesy, zdroje iontů, účinky a možnosti využití iontových procesů.
7. Rentgenové procesy. Zdroje a vlastnosti RTG záření. Radiační technologie.
8. Jaderné procesy a jejich aplikace, transmutace polovodičových materiálů.
9. Laserové procesy, princip činnosti laserů, rozdělení laserů.
10. Výkonové lasery, vlastnosti a některé aplikace laserů.
11. Ultraakustické procesy, fyzikální základy ultraakustiky.
12. Zdroje ultrazvuku, využití účinků ultrazvuku v technologii.
13. Elektroerozivní procesy a jejich využití.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se speciálními moderními technologickými postupy s vazbou na klasické technologie

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-MET bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor