Detail předmětu

Výrobní procesy

FEKT-MKC-VYPAk. rok: 2020/2021

Výroba vinutí, impregnační procesy. Technologie izolačních systémů. Propojovací systémy v elektrotechnických a elektronických zařízeních. Mechanické montážní technologie. Tvorba funkčních vrstev. Vlastnosti a výrobní procesy anizotropních látek, úvod do teorie piezoelektřiny. Elektronové procesy. Iontové procesy. Plazmové technologie. Rentgenové procesy. Radiační procesy. Jaderné procesy. Laserové procesy. Ultraakustické procesy. Počítačové podpory výrobních procesů.

Výsledky učení předmětu

Student po absolvování předmětu:
 zná konstrukční a technologické problémy při výrobě vinutí, cívek a izolačních systémů
 zná základní propojovací systémy v elektrotechnických a elektronických zařízeních
 zná základní operace u mechanických montážních technologií
 zná vlastnosti anizotropních látek a výrobní procesy při jejich realizaci
 umí vysvětlit principy činnosti systémů využívající elektronové svazky, iontové svazky, rentgenové záření, jaderné transmutace, lasery a ultrazvuk a jejich účinky na materiály
 zná principy počítačových podpor výrobních procesů

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Předpokládají se znalosti z předmětu "BPC-EVM2 Elektrotechnické materiály a výrobní procesy II" Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

Šavel J.: Materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice. BEN - technická literatura Praha 1999 (CS)
Kazelle J. a kol.: Výrobní procesy. Elektronická skripta 2007 (CS)
Askeland, R. D. The Science and Engineering of Materiále, PWS Publishing Copany Park Plaza, Boston, MA 02116-4324, 1994 (3. vydání), ISBN 0-534-93423-4. (EN)
John Stark, Van Norstrand Reinhold, Engineering Information Management (EN)
Kazelle J. a kol.: Výrobní procesy. Elektronická skripta 2015 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky jsou vedeny s použitím PowerPointové prezentace, krátkých videoklipů a filmů a diskuzí se studenty. Cvičení jsou rozdělena na počítačová a výpočtová cvičení. Předmět je doplněn exkurzemi do vybraných podniků a výzkumného ústavu.

Způsob a kritéria hodnocení

Dílčí zkouška – max. 40 bodů
Dílčí zkouška bude uznána za absolvovanou, získá-li student alespoň 50 % z max. počtu bodů, tj. 20. Dílčí část semestrální zkoušky se uskuteční písemnou formou a je nutné ji absolvovat nejpozději do konce výukové části semestru.
Závěrečná zkouška: max. 60 bodů
9 otázek – max. 5 bodů za 1 otázku (speciální výrobní procesy)
3 otázky – max. 5 bodů za 1 otázku (počítačové podpory výrobních procesů)
K závěrečné zkoušce se může student přihlásit, absolvoval-li předepsané úkoly a absolvoval-li úspěšně dílčí zkoušku, tj. získal alespoň 50% z max. počtu bodů, tj. alespoň 20 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Výroba vinutí, konstrukční a technologické problémy při výrobě vinutí a cívek, materiály pro vinutí, druhy vinutí, navíjecí stroje, impregnační procesy, materiály a zařízení.
2. Technologie izolačních systémů pro aplikaci ve vn. zařízeních
3. Propojovací systémy v elektrotechnických a elektronických zařízeních.
4. Mechanické montážní technologie. Základní operace. Předúpravy materiálů. Spojování mechanických dílů. Antistatická prevence.
5. Nanášení a tvorba funkčních vrstev. Speciální vrstvy. Propojovací systémy v tenkých vrstvách.
6. Úvod do počítačových podpor výrobních procesů.
7. Počítačové podpory výrobních procesů.
8. Vlastnosti a výrobní procesy anizotropních látek, úvod do teorie piezoelektřiny, možnosti využití vybraných anizotropních materiálů
9. Elektronové procesy, získávání a řízení pohybu elektrických částic, účinky a využití elektronových svazků, využití chemických účinků elektronových svazků.
10. Iontové procesy, získávání iontových svazků. Iontové procesy, naprašování a leptání, iontová implantace a litografie.
11. Rentgenové procesy, vznik a vlastnosti rentgenového záření, rentgenová litografie, radiační technologie. Jaderné procesy, transmutace polovodičových materiálů, vytváření elektronicky aktivních struktur.
12. Laserové procesy, teoretické základy činnosti laserů, rozdělení, vlastnosti a některé aplikace laserů.
13. Ultraakustické procesy, fyzikální základy ultraakustiky, zdroje ultrazvuku, využití účinků ultrazvuku.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními technologickými procesy v elektrotechnickém průmyslu, jejich přednostmi i omezeními s vazbou na klasické technologie. V úvodu do počítačových podpor výrobních procesů budou studenti seznámeni s možnostmi využití počítačů ve výrobním procesu od návrhu součástí a zařízení až po komplexní automatizaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Exkurze

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning