Detail předmětu

Odborná angličtina 2

FA-OA2-NAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na rozvoj odborné anglické slovní zásoby a prezentační dovednosti potřebné pro práci na architektonickém návrhu v mezinárodním ateliéru.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

– Student si osvojí základy odborné angličtiny pro zapojení do spolupráce v zahraničním architektonickém studiu.
– Student bude znát současnou anglickou terminologii pro popis základních typů budov a jejich okolí.
– Student bude schopen do detailu představit svůj architektonický projekt v mluvené angličtině a reagovat na obecné otázky k projektu.
– Student bude schopen vytvořit část projektové dokumentace v odborném anglickém stylu.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní texty dostupné v MOODLE VUT na moodle.vutbr.cz (EN)
Heidenreich, S. English for Architects and Civil Engineers. Wiesbaden: Vieweg Teubner Verlag, 2010. ISBN 978-3-8348-0950-6. (EN)
Powell, M: Dynamic Presentations, Cambridge University Press 2011. ISBN 978-0-521-15004-0. (EN)
Hanák, M. Anglicko-český a česko-anglický slovník Architektura a stavitelství. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5035-4 (CS)
Stavební slovník. Česko-anglický elektronický slovník přístupný na www.fce.vutbr.cz/slovnik (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Semináře odborného jazyka jsou založeny na studiu autentických architektonických textů v angličtině. Studenti si samostatně nastudují zadaný text, a zapíší si a zpracují užitečnou terminologii do vlastního glosáře. Odborná terminologie je v následujícím semináři využita k jazykovým cvičením a především k vypracování vlastního projektu v anglickém jazyce. Těžištěm semináře je konzultace anglických textů k vlastnímu projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocena je zadaná část projektové dokumentace a prezentace vlastního projektu v anglickém jazyce.
Hodnocení je založeno na schopnosti použít vhodnou odbornou slovní zásobu a na srozumitelnosti ústního projevu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na rozvoj odborné anglické slovní zásoby a prezentační dovednosti potřebné pro práci na architektonickém návrhu v mezinárodním ateliéru.
Osnova výuky:
1. Upřesnění základní odborné terminologie. Popis exteriéru budov.
2. Popis konstrukce moderní budovy. Regionální rozdíly v terminologii.
3. Současné stavební materiály, popis jejich vlastností v architektuře.
4. Architektonické výkresy a dokumentace.
5. Typy budov, popis a funkce.
6. Urbanismus. Situační analýza širšího území.
7. Urbanismus. Popis širšího území.
8. Popis situace budovy.
9. Dispozice a funkční zónování budovy, popis půdorysu.
10. Konstrukční řešení a materiály.
11. Nácvik prezentace studentských projektů.
12. Nácvik prezentace studentských projektů.
13. Konzultace vypracované dokumentace a výkresů.

Cíl

Cílem předmětu je získat znalosti odborné anglické terminologie potřebné pro zapojení do práce v mezinárodním ateliéru. V rámci semináře student vypracuje část projektové dokumentace v anglickém odborném jazyce a rozvine své schopnosti prezentovat architektonický projekt v angličtině.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student se povinně zúčastní minimálně 80% výuky, vypracuje psané úkoly a odprezentuje svůj projekt v anglickém jazyce. Zameškanou účast lze po předchozí domluvě nahradit vypracováním psaného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor