Detail předmětu

Odborná angličtina 1 (úroveň B2)

FA-OA1-NAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na studium autentických architektonických textů v angličtině, ze kterých studenti získají soudobou odbornou terminologii potřebnou pro popis svých projektů a pro práci architekta v mezinárodním týmu.

Výsledky učení předmětu

– Student si osvojí základy odborné angličtiny potřebné pro zahraniční studium nebo pro vykonání stáže v zahraničním architektonickém studiu.
– Student bude znát současnou anglickou terminologii pro popis obytných budov a jejich okolí.
– Student bude schopen představit svůj architektonický projekt v mluvené angličtině a reagovat na základní otázky k projektu.
– Student bude umět popsat stavební pozemek, konstrukci, fasádu, materiály a funkce budovy.
– Student bude schopen vytvořit část výkresové dokumentace s anglickým popisem.
– Student bude umět napsat abstrakt k projektu v odborném stylu.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní texty dostupné v MOODLE VUT na lms.moodle.vutbr.cz (EN)
Heidenreich, S. English for Architects and Civil Engineers. Wiesbaden: Vieweg Teubner Verlag, 2010. ISBN 978-3-8348-0950-6. (EN)
Wallwork, A. English for Interacting on Campus. Springer, 2016. ISBN 978-3-319-28732-4 (EN)
Vince, M. Macmillan English Grammar in Context. Oxford: Macmillan, 2008. ISBN 978-1-4050-7140-6. (EN)
Powell, M: Dynamic Presentations, Cambridge University Press 2011. ISBN 978-0-521-15004-0. (EN)
Stavební slovník. Česko-anglický elektronický slovník přístupný na www.fce.vutbr.cz/slovnik (CS)
Hanák, M. Anglicko-český a česko-anglický slovník Architektura a stavitelství. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5035-4. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Semináře odborného jazyka jsou založeny na studiu autentických architektonických textů v angličtině. Studenti si samostatně nastudují zadaný text, a zapíší si a zpracují užitečnou terminologii do vlastního glosáře. Odborná terminologie je v následujícím semináři využita k jazykovým cvičením a především k debatě o daném tématu.
Při studiu zahraničních projektů jsou studenti konfrontováni s regionálními rozdíly nejen v jazyce, ale také ve způsobu řešení a v nárocích na budovy.
Studenti jsou vedeni k ostražitosti při přejímání anglické terminologie a k potřebě ověřit si platnost a srozumitelnost nových slov u spolehlivých zdrojů, tzn. v oficiálně vydaných textech s jasně uvedeným autorem.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnoceno je odevzdané psané shrnutí vlastního projektu a ústní zkouška.
Ústní zkouška má za cíl ověřit studentovy znalosti odborné terminologie potřebné pro vykonávání profese architekta a má 2 části:
a) ústní prezentace vlastního projektu a následná diskuze
b) rozhovor na vybrané téma vážícímu se k vysokoškolskému studiu a architektonické praxi.
K úspěšnému zvládnutí musí student v anglickém jazyce prokázat, že je schopen srozumitelně představit svůj projekt, správně používat základní terminologii svého oboru a popsat své studium na VUT.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na studium autentických architektonických textů v angličtině, ze kterých studenti získají soudobou odbornou terminologii potřebnou pro popis svých projektů a pro práci architekta v mezinárodním týmu.
Osnova výuky:
1. Základní odborná terminologie. Práce s odbornými slovníky. Popis exteriéru domu.
2. Popis konstrukce rodinného domu. Regionální rozdíly v terminologii.
3. Stavební materiály, popis jejich vlastností v architektuře.
4. Typy architektonických výkresů a dokumentace. Popis situace domu.
5. Dispozice a funkční zónování domu. Popis půdorysu.
6. Obytné budovy. Klasifikace a popis dispozice.
7. Veřejné budovy. Klasifikace a funkce.
8. Renovace budov. Tipy jak prezentovat v cizím jazyce.
9. Urbanismus a prostorové uspořádání.
10. Veřejný prostor. Popis a funkce. Psaní abstraktů.
11. Nácvik prezentace studentských projektů. Životopis v anglickém jazyce.
12. Nácvik prezentace studentských projektů. Portfolio v anglickém jazyce.
13. Konzultace odevzdaných abstraktů a životopisů.

Cíl

Cílem předmětu je rozvíjet studentovu kompetenci komunikovat v anglickém jazyce tak, aby v jazyce získal schopnost používat získané odborné znalosti (viz standardy MŠMT 2016).
Cílem výuky je poskytnout studentům odbornou anglickou terminologii potřebnou pro prezentaci svých architektonických projektů v angličtině ústní a psanou formou.
Cílem zkoušky je ověřit studentovu schopnost komunikovat v anglickém jazyce v situacích spojených se studiem a prací architekta na úrovni B2 dle CEFR.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student se povinně zúčastní minimálně 80 % výuky, vypracuje psané úkoly a vykoná závěrečnou zkoušku formou prezentace a rozhovoru na vybrané témata. Zameškanou účast lze po předchozí domluvě nahradit vypracováním psaného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor