Detail předmětu

Filozofie

FA-FIL-TAk. rok: 2020/2021

Předmět Filozofie je společný přednáškový cyklus, který studenty napříč obory uvede do základních otázek jak filozofie umění, tak soudobé filozofie relevantní pro architektonickou tvorbu, urbanistické a environmentální myšlení. Speciální důraz je kladen na otázku vztahu umění a politiky. Výuka probíhá ve čtyřech tematických blocích, které se věnují problematice reprezentace a reference, kritiky moderní racionality a možností její dekonstrukce, hermeneutiky a imaginace, znovuzačlenění člověka do přírody.

Výsledky učení předmětu

– Student se bude orientovat v hlavních filozofických pojmech a oborech.
– Student bude rozumět zdůvodnění i kritice reprezentace.
– Student bude chápat východiska moderní racionality a jejich kritiku.
– Student bude rozumět vztahu tvorby a politiky.
– Student bude schopen kriticky uvažovat o environmentálním kontextu civilizace.

Doporučená nebo povinná literatura

LIKAVČAN, Lukáš, Václav JANOŠČÍK, Jiří RŮŽIČKA (eds.). Mysl v terénu: Filosofický realismus v 21. století. Praha: AVU, 2018. ISBN 978-80-87108-72-7 (CS)
BADIOU, Alain. Svatý Pavel: zakladatel univerzalismu. Praha: Svoboda Servis, 2010. ISBN 978-80-86320-64-9 (CS)
ADORNO, Theodore W., Max HORKHEIMER. Dialektika osvícenství. Praha: OIKOYMENH, 2009. 978-80-7298-267-7 (CS)
ANZENBACHER, Arno. Úvod do filozofie. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-25414-4 (CS)
BACHELARD, Gaston. Poetika prostoru. Praha: Malvern, 2009. ISBN 978-8086702-61-2 (CS)
FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin, 2000. ISBN 80-86019-96-9 (CS)
NORRIS, Christopher. Deconstruction: Theory and Practice. London – New York: Routledge, 2002. ISBN 0-415-28010-9. (EN)
LARUELLE, Francois. On the Black Universe. Praha: Ausdruck Books, 2018. ISBN 978-80-270-4633-1. (CS)
BENNETT, Jane. Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. Duke University Press, 2010. ISBN 978-0822346333. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky s prezentacemi a audiovizuálním materiálem a samostudium.

Způsob a kritéria hodnocení

Ke zkoušce je možné přistoupit pouze při dostatečné docházce. Studující jsou hodnoceni ze znalosti terminologie (test, 40% známky), závěrečná písemná zkouška (pět otevřených otázek na problémy probírané na přednáškách a samostudium, 60% známky).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět Filozofie je společný přednáškový cyklus, který studenty napříč obory uvede do základních otázek jak filozofie umění, tak soudobé filozofie relevantní pro architektonickou tvorbu, urbanistické a environmentální myšlení. Speciální důraz je kladen na otázku vztahu umění a politiky. Výuka probíhá ve čtyřech tematických blocích, které se věnují problematice reprezentace a reference, kritiky moderní racionality a možností její dekonstrukce, hermeneutiky a imaginace, znovuzačlenění člověka do přírody.
Osnova výuky:
1. Úvod do filozofie, hlavní obory, umění/techné
2. Mimésis I – Platónská kritika umění (Platón), umění a duch (Hegel)
3. Mimésis II – Aristotelská obhajoba reprezentace (Aristoteles)
4. Mimésis III – Krásné a vznešené (Kant), vznešenost tvorby (Nietzsche)
5. Moderna I – Moderní epistémé (Foucault) a kulturní průmysl (Adorno, Horkheimer)
6. Moderna II – Umění, pravda a ideologie (Sartre, Badiou, Žižek)
7. Moderna III – Nikdy jsme nebyli moderní (Latour)
8. Událost I – Umění jako návrat k bytí (Heidegger, Gadamer)
9. Událost II – Mýtus a dekonstrukce (Barthes, Derrida)
10. Událost III – Imaginace, poetika prostoru a tma (Bachelard, Laruelle)
11. Příroda I – Archetypy v kontextu fylogeneze (Jung, Stevens)
12. Příroda II – Živoucí hmota (Bennettová, Harman)
13. Příroda III – Radikální kritika civilizace (Tucker, Zerzan)

Cíl

Cílem předmětu je zorientovat se v důležitých oborech filozofie a naučit se mezi nimi rozlišovat (ontologie, epistemologie, etika, politika), pochopit výchozí problémy filozofie umění a získat orientaci v současných otázkách filozofie jako kritiky pozdně-moderní společnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student se povinně účastní alespoň 80% výuky (přednášek) a plní úkoly samostudia ověřované zkouškou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor