Detail předmětu

Modulový seminář M III

FA-EM3Z2Ak. rok: 2020/2021

Metodické vedení v přípravě a zpracování analytické i syntetické části specializace modulu v kontextu času, místa.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Podklady ke zpracování specializace modulu. Rozsah i forma dle konkrétního zadání.

Prerekvizity

Zkušenost se zpracováním analytické části a přípravy projektu. Absolutorium předmětů Ateliérová tvorba, Modulový seminář I, Modulový seminář II

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura předepsaná vedoucím diplomové práce vztahující se k zadání.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet na základě prezentace zadaného úkolu, klasifikace stupnicí známek ECTS.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Vymezení úkolu, zvolení metodiky.
2.-9. Zpracování zadaného úkolu (analýzy, databáze referencí, modelové situace, workshopy, exkurze).
5. a 10. prezentace rozpracované etapy
11..-13. Zpracování textových a obrazových příloh dle zadání.pro odevzdání.

Cíl

Osvojení metodiky přípravy na zpracování projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní podíl studentů na přípravě souvisejících exkurzí, podkladů pro témata diskusí k daným tématům. Formu nahrazování stanovuje Studijní a zkušební řád VUT a Směrnice děkana FA VUT.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor