Detail předmětu

Navrhování staveb 1

FA-NS1-KAk. rok: 2020/2021

Soubor předmětů „Navrhování staveb“ je zaměřen na získání znalostí provozních, funkčních a prostorových vazeb potřebných pro navrhování různých typologických druhů, včetně základních normativních požadavků. Znalosti získané v rámci těchto předmětů jsou následně využívány v ateliérové výuce. Předmět „Navrhování staveb 1“ se věnuje především základním, funkčně jednoduchým typům staveb obytných a komunálních objektů. Základní teoretické znalosti získané na přednáškách jsou prakticky využívány na jednoduchých úkolech zpracovávaných v rámci seminářů.

Výsledky učení předmětu

Student získá základní přehled o navrhování staveb a bude se orientovat v základních charakteristikách a odlišnostech typologických druhů.
Student získá znalosti o provozních, funkčních a prostorových vazbách, alokaci a urbánních souvislostech jednoduchých staveb.
Student bude umět navrhnovat provozní a funkční vazby jednoduchých staveb.
Student získá znalost základních normativních požadavků na jednoduché stavby.
Student bude umět aplikovat základní normativní požadavky v návrhu jednoduchých staveb.
Student se orientuje v historii, současném stavu, tendencích a trendech jednoduchých staveb.

Doporučená nebo povinná literatura

Neufert E.: Navrhování staveb (CS)
Štípek, J.: Stavby pro bydlení (CS)
Štípek, J.: Administrativní stavby (CS)
Moráň M.: Občanské stavby – stavby pro administrativu a obchod (CS)
Krasický A.: Občanské stavby – stavby pro výchovu, vzdělávání a kulturu (CS)
Rybářová D.: Občanské stavby-typologie školských staveb (CS)
Stýblo, Z.: Nauka o stavbách. Školské stavby. (CS)
Suske V.: Občanské stavby-knihovny (CS)
Fořtl K.: Občanské stavby-stavby zdravotnické (CS)
Pearman H.: Contemporary World Architecture (CS)
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (CS)
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (CS)
Norma ČSN 73 4301 Obytné budovy (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V jednotlivých tematických okruzích jsou teoretické znalosti získané formou přednášek procvičovány vypracováním tematicky navazujících seminárních prací. V seminárních pracech studenti zpracovávají provozní návrh jednoduchého funkčního okruhu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zpracované seminární práce jsou hodnoceny zápočtem. Odevzdány musí být všechny zadané práce a musí obsahově splňovat všechny zadané požadavky.
Zkouška je písemná, známkou je hodnocen vypracovaný test.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Soubor předmětů „Navrhování staveb“ je zaměřen na získání znalostí provozních, funkčních a prostorových vazeb potřebných pro navrhování různých typologických druhů, včetně základních normativních požadavků. Znalosti získané v rámci těchto předmětů jsou následně využívány v ateliérové výuce. Předmět „Navrhování staveb 1“ se věnuje především základním, funkčně jednoduchým typům staveb obytných a komunálních objektů. Základní teoretické znalosti získané na přednáškách jsou prakticky využívány na jednoduchých úkolech zpracovávaných v rámci seminářů.
Obsah bloků výuky:
I. Obecné principy návrhu (úvod)
II. Obytné stavby (byt, rodinný dům, bytový dům)
III. Objekty komunální (např. školské stavby, obchod, služby, doprava)

Cíl

Získat základní vědomosti o základních principech navrhování, možnostech a limitech návrhu jednoduchých obytných a komunálních veřejných staveb a tyto získané vědomosti umět vhodným způsobem aplikovat při navrhování v ateliérové výuce a následně v projekční praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná je účast na seminářích. Lze omluvit ze závažných důvodů a nahradit individuální konzultací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný