Detail předmětu

Péče o architektonické dědictví

FA-PAP-TAk. rok: 2020/2021

Předmět představuje péči o kulturní, zejména architektonické dědictví v nejširších souvislostech. Probírají se dějiny ochranářského hnutí, aktuální situace ve světě a ČR, ochranářské instituce a legislativa, doktrinální úmluvy a doporučení, etika památkové péče, dále typologie architektonického dědictví s důrazem na středoevropské prostředí, metody výzkumu a obnovy architektonického dědictví a vybrané technologické aspekty údržby a obnovy.

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Výsledky učení předmětu

Řádné absolvování předmětu umožní studentovi (1) všeobecnou orientaci v problematice péče o architektonické dědictví; (2) rozlišit památkové a další hodnoty dochovaného stavebního fondu a argumentovat ve prospěch jejich zachování; (3) propojit znalosti z dějin architektury a stavební technologie s praktickými otázkami údržby a obnovy památky; (4) po určité praxi vytvořit profesionální koncepci zásahu či intervence do historické stavby a (5) zpracovat příslušnou prováděcí dokumentaci obnovy a dohlížet na její realizaci.

Doporučená nebo povinná literatura

HORÁČEK, Martin. Úvod do památkové péče. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. ISBN 978-80-244-4621-9. (CS)
KIBIC, Karel et al. Péče o architektonické dědictví I–III, Praha: Idea servis 2009. ISBN 978-80-85970-59-3. (CS)
STUBBS, John H. a Emily G. MAKAŠ. Architectural Conservation in Europe and the Americas: National Experiences and Practice, Hoboken: Wiley, 2011. ISBN 978-0470603857. (EN)
SZMYGIN, Boguslaw (ed.). Conservation Officer´s Handbook: International Standards in Cultural Heritage Protection. Lublin: Lublin University of Technology, 2015. ISBN 978-83-940280-6-0. (EN)
KIBIC, Karel a Aleš VOŠAHLÍK. Památková ochrana a regenerace historických měst v České republice 1945-2010. Praha: Národní památkový ústav, 2011. ISBN 978-80-87104-88-0. (CS)
DVOŘÁK, Max. Katechismus památkové péče, Praha: Národní památkový ústav, 2004. ISBN 80-86234-55-X.. (CS)
GIRSA, Václav a Miloslav HANZL. Typologie obnovy. Praha: ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-04770-5. (CS)
HOLEČEK, Josef, Václav GIRSA et al. Projektování obnovy stavebních památek. Praha: Národní památkový ústav, 2008. ISBN 978-80-87104-34-7. (CS)
RAZÍM, Vladislav a Petr MACEK (edd.). Zkoumání historických staveb. Praha: Národní památkový ústav, 2011. ISBN 978-80-86516-41-7. (CS)
HEROUT, Jaroslav. Staletí kolem nás. Praha: Panorama, 1981. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka převážně formou přednášek je doplněna dvouhodinovým seminářem, kde se budou diskutovat individuální zkušenosti studentů s problematikou památkové obnovy s přihlédnutím k poznatkům z přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná zkouška bude provedena presenčním testem ve zkouškovém období.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět představuje péči o kulturní, zejména architektonické dědictví v nejširších souvislostech. Probírají se dějiny ochranářského hnutí, aktuální situace ve světě a ČR, ochranářské instituce a legislativa, doktrinální úmluvy a doporučení, etika památkové péče, dále typologie architektonického dědictví s důrazem na středoevropské prostředí, metody výzkumu a obnovy architektonického dědictví a vybrané technologické aspekty údržby a obnovy.
Osnova výuky:
1. Úvod – kulturní a přírodní dědictví, památky a péče o památky
2. Rozprava o ochraně architektonického dědictví a její aktéři
3. Dějiny ochranářského hnutí od starověku do 19. století
4. Ochrana architektonického dědictví ve 20. století ve světě a v českých zemích
5. Současné problémy památkové péče
6. Systém památkové péče v ČR po roce 1989, instituce a legislativa
7. Plošná ochrana - památkové zóny a rezervace
8. Lokality světového dědictví UNESCO a metodika jejich hodnocení
9. Charakteristika architektonického a urbanistického dědictví ve střední Evropě
10. Typologie architektonického dědictví (kostely, aristokratická sídla, měšťanské stavitelství, vernakulár, industriál)
11. Současná architektonická tvorba v historickém prostředí – genius loci, autenticita prostředí, novostavba, detail
12. Historické konstrukce
13. Stavební podstata památky a její poruchy, současné technologie a konstrukce

Cíl

Cílem je seznámení s metodami ochrany a péče o architektonické památky a urbanistické celky a osvojení kompetencí pro architektonickou tvorbu v prostředí s dochovaným hodnotným architektonickým fondem. Student se seznámí se metodami obnovy a variantami zachování a nového využití kulturních památek. Tyto znalosti a dovednosti jsou pro architekta nezbytné vzhledem k vysokému procentu stavební činnosti realizované formou intervencí do stávajících struktur a ekologickým, ekonomickým, etickým i estetickým argumentům ve prospěch šetření jejich hodnot.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na semináři, odevzdání seminární práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

24 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

2 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor