Detail předmětu

Presentace

FA-PREAk. rok: 2020/2021

Současná architektonická praxe klade enormní nároky na svou prezentaci. V prostředí zvyšující se konkurence volí architekti různé komunikační strategie. Jejich pozorováním, klasifikací a kritikou si studenti uvědomí aspekty oboru a zorientují se v současném tržním prostředí.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti zdokonalí své prezentační dovednosti.

Prerekvizity

Všeobecná znalost prezentačních a komunikačních technik vyučovaných v bakalářském stupni studia.

Doporučená nebo povinná literatura

KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, 2004, 855 s. ISBN 978-80-247-0513-2.
THOMPSON, Don. Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů: Prapodivné zákony ekonomiky současného umění
a aukčních domů. Kniha Zlín, 2010. ISBN 978-80-8087-58-3.
BECKWITH, Harry. Jak prodat neviditelné: průvodce moderním marketingem. Praha: Pragma, 1997, 205 s. ISBN 978-80-
7205-743-6.
KLEIN, Naomi. Bez loga. Překlad Pavel Kaas. Praha: Argo, 2005, 510 s. ISBN 80-720-3671-8.
FRIED, Jason a David Heinemeier HANSSON. Restart: průvodce podnikatelským minimalismem. Brno: Jan Melvil, 2010,
288 s. ISBN 978-80-87270-04-2.
LEVINSON, Jay Conrad. Guerilla marketing: Nejúčinnější a finančně nenáročný marketing. Brno: Computer Press, 2011.
ISBN 978-80-251-3546-4.
GALLO, Carmine. Tajemství skvělých prezentací Steva Jobse: Jak si získat každé publikum. Grada, 2012. ISBN 978-80-247-
4389-9.
ARIELY, Dan. Jak drahé je zdarma: proč chytří lidé přijímají špatná rozhodnutí: iracionální faktory v ekonomice i v životě.
Praha: Práh, 2009, 215 s. ISBN 978-80-7252-239-2.
BIELEFELD, Bert. Basics Architectural Presentation. Berlín: Birkhäuser, 2014. ISBN 978-3-03821-527-1.
HEINRICH, Michael. Basics Architectural Photography. Berlín. ISBN 978-3-7643-8666-5.
SCHILLING, Alexander. Basics Modelbuilding. 2006. vyd. Berlín: Birkhäuser, 2006. ISBN 978-3-7643-7649-9.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

seminář

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou klasifikace je odevzdání seminární práce v termínu a požadované kvalitě a rozsahu. Výsledná klasifikace se skládá z hodnocení seminární práce.
Klasifikovaný zápočet, formu stanovuje Studijní a zkušební řád VUT a Směrnice děkana FA VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. týden – úvod do problematiky, zadání
2. týden – Značka [Brand]: budování, povědomí, péče; sídlo; vizuální styl
3. týden – médium Vizualizace a Fotografie
4. týden – médium Model; Výstavy
5. týden – médium Monografie tištěná a elektronická
6. týden – prezentace v tisku a masmédiích
7. týden – sociální sítě a e-marketing
8. týden – guerilla marketing
9. týden – globální vs. lokální komunikační strategie
10. týden – Public relations
11. týden – Základy typografie
12. týden – konzultace seminárních prací
13. týden – odevzdání seminární práce, klasifikace

Cíl

Cílem předmětu je představit a kriticky zhodnotit formy prezentace používané architekty v současnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá formou seminářů a doprovodných. V průběhu semestru studenti na vybrané problémy individuálně vypracují seminární práci. Účast na seminářích a přednáškách je povinná, kontrola zde neprobíhá. Formu nahrazování stanovuje Studijní a zkušební řád VUT a Směrnice děkana FA VUT.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor