Detail předmětu

Vývoj urbanismu

FA-UVY-TAk. rok: 2020/2021

Předmět „Vývoj urbanismu“ poskytuje studentům poznatky o urbanistickém vývoji měst (vesnic) v historicko-společenských souvislostech. Předmět seznamuje studenty s poznatky o historickém, moderním a současném vývoji měst a prostorovém uspořádání jejich prostorů. Přednášky jsou doplněny semináři, na nichž studenti prezentují a diskutují historicko-společenskou analýzu důležitých vývojových etap vybraného města.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

– Studenti získají znalosti o historickém, moderním i současném vývoji měst a vesnic
– Studenti poznají historickou souvislost urbanistického a historicko-společenského vývoje
– Studenti získají znalosti o historii tvorby urbanistického prostoru.
– Studenti budou v kontextu vnímat a kriticky chápat současný urbanistický vývoj.
– Studenti posílí své rétorické schopnosti při prezentaci a obhajobě své práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Hrůza Jiří. Svět měst. Academia 2014 (CS)
Kuča Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Libri 1999 (CS)
Koutný, Jan. Základy a vývoj urbanismu. přednášky FA VUT. ESF/MŠMT 2011-2012 (CS)
Hrůza Jiří, Zajíc Josef. Vývoj urbanismu I., II. ČVUT Praha 1996 (CS)
Voženílek Jiří. Vývoj urbanismu. FA ČVUT 1981 (CS)
Gehl Jan. Nové městské prostory. ERA, Brno, 2002. (CS)
Gehl, Jan. Města pro lidi. Nadace partnerství, Brno, 2012. (CS)
Valenta, Tomáš. Město a topografie. Národní technické muzeum 1991. (CS)
Základní mapa ČR [online]. Dostupné z: https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ (CS)
2. vojenské mapování [online]. Dostupné z: https://mapire.eu/en/map/europe-19century-secondsurvey/ (CS)
1. vojenské mapování [online]. Dostupné z: https://mapire.eu/en/map/europe-18century-firstsurvey/ (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je založena na poznatcích z přednášek, které probíhají kontinuálně po dobu několika prvních týdnů v semestru. Na seminářích studenti využijí poznatků z přednášek, které rozšíří samostudiem a využijí při zpracování seminární práce ve skupinách. Seminární práce je prezentována a diskutována na společných seminářích.

Způsob a kritéria hodnocení

Výsledné hodnocení sestává z písemné zkoušky a hodnocení výsledků semináře. Ve výsledné známce se započítávají 2/3 hodnocení písemné zkoušky a 1/3 hodnocení výsledků semináře. Seminární práce sestává z grafické a textové části, její rozsah a náležitosti upravuje písemné zadání, které studenti obdrží na začátku semestru. Hodnocení seminárních prací může zohledňovat účast na seminářích.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět „Vývoj urbanismu“ poskytuje studentům poznatky o urbanistickém vývoji měst (vesnic) v historicko-společenských souvislostech. Předmět seznamuje studenty s poznatky o historickém, moderním a současném vývoji měst a prostorovém uspořádání jejich prostorů. Přednášky jsou doplněny semináři, na nichž studenti prezentují a diskutují historicko-společenskou analýzu důležitých vývojových etap vybraného města.

Osnova výuky:
1. Úvod do urbanismu, přehled oborů a činností ovlivňujících vývoj měst a vesnic
2. Starověký vývoj měst a osídlení
3. Středověký vývoj měst a osídelní
4. Novověký vývoj měst a osídlení do konce 18. století
5. Vývoj měst v 19. století v historických souvislostech I.
6. Vývoj měst v 19. století v historických souvislostech II.
7. Vývoj měst na počátku 20. století v historických souvislostech
8. seminář
9. Vývoj měst ve 20. století v historických souvislostech
10. Vývoj měst ve 20. a na počátku 21. století
11. seminář
12. Vývoj vesnice na našem území - historický přehled
13. seminář

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky o urbanistickém vývoji měst (a vesnic) v historickém, moderním i současném období. Cílem předmětu v seminářích je uplatnění a rozšíření základních poznatků při zpracování urbanisticko-společenské analýzy vývoje konkrétního města. Získané poznatky umožní poznat neoddělitelnou historickou souvislost urbanistického a společenského vývoje. Cílem předmětu je též posílit kritické myšlení a rétorické schopnosti studentů při prezentaci a obhajobě své práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná, účast na seminářích je povinná, a to i v případě, že studenti seminární práci neprezentují. Konzultace rozpracovaných seminárních prací je možná v rámci seminářů. Zameškanou výuku nelze nahradit, lze ji však v závažných případech omluvit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný