Detail předmětu

Nosné konstrukce 3

FA-NK3-KAk. rok: 2020/2021

Předmět je koncipován na základě dvou tematických bloků vyučovaných formou přednášek. První je věnován zakládání staveb s cílem seznámit studenta s různými druhy základových půd, chování základové půdy pod zatížením a následně možnými způsoby založení objektu pro konkrétní požadavky navrhovaného objektu. Druhá navazující část je zaměřena na zásadní principy rekonstrukcí, poruch a sanací staveb napříč všemi fundamentálními nosnými materiály z hlediska stavebně technického.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

– Student získá znalosti z oblasti zakládání objektů pro různé typy základových poměrů ve vazbě na zvolený typ nosné konstrukce navrhovaného objektu.
– Student získá představu o chování základové půdy pod zatížením.
– Student si osvojí základní znalosti z oblasti řešení problematiky rekonstrukce staveb z hlediska stavebně technického.

Doporučená nebo povinná literatura

SOLAŘ, J. Poruchy a rekonstrukce zděných staveb. Grada Publishing, a. s. Praha, 2008. (CS)
REINPRECHT L., ŠTEFKO J. Dřevěné stropy a krovy. Typy, poruchy, průzkumy a rekonstrukce. ABF, a. s., Nakladatelství ARCH. Praha, 2000. ISBN: 80-86165-29-9 (CS)
Hulla, J., Turček, P. Zakladanie stavieb. Vydavatelstvo Jaga group Bratislava 1998 (CS)
ŠKABRADA, J. Konstrukce historických staveb. Argo, 2003. ISBN 80-7203-548-7. (CS)
Pume, D., Košatka, P. Betonové konstrukce 20, Zděné konstrukce, Navrhování podle Eurokódu 6, I. a II. díl. Vydavatelství ČVUT 1998 (CS)
MASOPUST, Jan. Zakládání staveb 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. ISBN 978-800-1058-374. (CS)
MASOPUST, Jan. Zakládání staveb 2. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-800-1059-388. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek a seminářů. Přednášky jsou koncipovány na teoretické bázi, semináře jsou zaměřeny na aplikaci získaných poznatků z přednášek na praktické případy. Výuka na seminářích je diskutována a konzultována na samostatných zadáních. Výuka je také rozšířena o praktickou část ve formě exkurzí.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zkouškou, která je písemná formou testu z látky probírané na přednáškách a student musí správně zodpovědět minimálně 50% pro úspěšné absolvování.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je koncipován na základě dvou tematických bloků vyučovaných formou přednášek. První je věnován zakládání staveb s cílem seznámit studenta s různými druhy základových půd, chování základové půdy pod zatížením a následně možnými způsoby založení objektu pro konkrétní požadavky navrhovaného objektu. Druhá navazující část je zaměřena na zásadní principy rekonstrukcí, poruch a sanací staveb napříč všemi fundamentálními nosnými materiály z hlediska stavebně technického.
Osnova výuky:
1. Interakce podloží s nosnou konstrukcí stavby, vlastnosti zemin, druhy základových půd. Geologické podmínky a geotechnické kategorie, podzemní voda, metodika mezních stavů.
2. Únosnost a sedání základové půdy.
3. Návrh a posouzení plošných základů – patky, pasy, rošty, desky.
4. Základové konstrukce hlubinné.
5. Zemní tlaky, opěrné stěny, pilotové a podzemní stěny.
6. Stavební jáma, gabiony.
7. Vlivy působící na stavby v průběhu jejich životnosti, trvanlivost staveb.
8. Porušování staveb zděných, betonových, kovových a dřevěných.
9. Zesilování zděných, betonových, dřevěných a kovových kontrukcí.
10. Praktický postup při zjišťování stavu objektu a návrhu sanace.
11. Odstraňování poruch – možnosti, hlavní zásady.
12. Praktický postup při zjišťování stavu objektu a návrhu sanace.
13. exkurze

Cíl

Cílem předmětu je studenta seznámit se základními principy chování objektu pod zatížením a založením objektu, jako nezbytného základu pro navrhování v ateliérové tvorbě. V části pokračující je na bázi přednáškové student postupně seznamován se základními principy a možnostmi rekonstrukcí staveb z hlediska stavebně technického.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

22 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Exkurze

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor