Detail předmětu

Konstrukce pozemního stavitelství

FA-KPSAk. rok: 2020/2021

Předmět Konstrukce pozemního stavitelství rozvíjí poznatky z předmětů Pozemní stavitelství I - IV získané v rámci bakalářského studijního programu. Je zaměřen na soudobé konstrukce a technologie, které se týkají nových materiálů a materiálů klasických, podpořených aktuálními technickými možnostmi. V novém světle budou představeny konstrukce pozemních staveb vytvořené z keramiky, železového betonu, kovů, dřeva, skla a plastů. Rozvinuty budou také poznatky o způsobech ochrany konstrukcí před účinky požáru a jejich zabezpečení proti škůdcům. Nedílnou součástí předmětu bude také seznámení se s nejnovějšími výsledky hodnocení energetické kvality stavebního a architektonického díla.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student v rámci předmětu Konstrukce pozemního stavitelství získá znalosti o konstrukcích zahrnutých do oblasti nejnovějších konstrukcí a seznámí se s trendy směřování konstrukcí v oblasti pozemního stavitelství. Dosavadní poznatky rozvine o vazby a vztahy , které se stávají nepostradatelnými pro jeho odborný růst. Získá také dostatečné pemzum znalostí, které se stanou podporou pro odůvodněný a správný architektonický návrh.

Prerekvizity

V předmětu Konstrukce pozemního stavitelství se očekává, absolvování předmětů Pozemní stavitelství I a IV. Pro zdárný průběh výuky je považováno za vhodné, aby posluchač průběžně sledoval časopiseckou a knižní literaturou se zaměřením na stavitelství a architekturu. Vítána je orientace v zahraničních studijních materiálech.

Doporučená nebo povinná literatura

ZWERGER, K. Wood and Wood Joints (EN)
CHYBÍK, J. Environmentální stavitelství jako příspěvek k tvorbě životního prostředí. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2010, roč. 14, č. 5, s. 22-24. ISSN: 1212- 4370. (CS)
Časopis Detail (EN)
STRÁSKÝ, J. Membránové střechy z předpjatého betonu. ASB, 2007, roč. IV, č. 7, s. 100-104. ISSN: 1214- 7486. (CS)
STRAKA, B. Některé problémy navrhování prostorových konstrukcí z materiálů na bázi dřeva. In Drevo v stavebných konštrukciách. Kočovce: Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach, s. 365 ( s.) (CS)
STRÁSKÝ, J., SVOBODA, P. Analýza prostorového chování spřažené konstrukce systémem ANSYS - podetapa 2b. Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce. Brno: VUT FAST Brno, 2003. s. 2- 865 ( s.) (CS)
CHYBÍK, J. Přírodní stavební materiály. Stavitel. Stavitel. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 268 s. ISBN: 978-80-247-2532- 1. (CS)
NAGY, E. Nízkoenergetický a energeticky pasivní dům. (SK)
EBERLE, D. 9x9 (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Z hlediska metodického je použitou formou třináct přednášek s důrazem na samostudium. K samostudiu bude vhodně použitá tuzemská a zahraniční literatura, a to jak ve formě knižních, tak i časopiseckých publikací. Důraz bude kladen na recentní literární zdroje.

Způsob a kritéria hodnocení

Po absolvování předmětu bude následovat zkouška. Zkouška může mít charakter ústní zkouška a také zkoušky kombinované nebo písemné. Bude vždy odpovědností garanta předmětu, kterou formu pro příslušný akademický rok zvolí. Zvolený typ uvede v podmínkách pro absolvování předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je členěn do třináctitýdenního semestru v následující sestavě.
1. Konstrukce pozemního stavitelství a životní prostředí.
2. Ocelové konstrukce výškových staveb a jejich ochrana před ohněm - na příkladu budovy WTC.
3. Problematika rekonstrukce a výstavba nové budovy - na příkladu Labské filharmonie.
4. Použití betonu s vysokou pevností v pozemním stavitelství.
5. Dřevěné konstrukce pro budování výškových staveb a staveb velkého rozpětí.
6. Analýza příčin poruch jednoduché stavby na příkladu smuteční síně v Brně-Židenicích.
7. Potenciál přírodních materiálů použitých v současných architektonických návrzích a stavebních konstrukcích.
8. Koncepce energeticky úsporných domů a příklady.
9. Výstavba energeticky úsporných domů na příkladu pasivního bytového domu.
10. Použití komponentů vyrobených z uhlíku ve stavebnictví.
11. Výstavní prostory a jejich osvětlování.
12. Ochrana vnitřního prostředí před působením radonového zatížení.
13. Moderní metody použité při opravách konstrukcí pozemních staveb.

Cíl

Cílem předmětu je rozvinout poznatkovou základnu získanou v technických disciplinách, pěstovaných již v bakalářském studijním programu. Jedná se především o podporu vzdělání v oblasti stavebních konstrukcí pozemních staveb, prezentovaných v souvislostech s nejnovějšími výstupy vědy a techniky. Zaměření výuky se bude týkat těch částí stavební materiálů, hmot, konstrukcí a technologií, které jsou v současnosti aktuální nebo se zatím nacházejí v prototypech nebo průmyslových vzorech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předmět je postaven tak, že jím student prochází v rámci přednášek. Obsah přednášky společně s odkazem na studovanou literaturu mu poskytnou dostatečný rozsah znalostí, aby mohl úspěšně složit semestrální zkoušku.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning