Detail předmětu

Revitalizace a obnova sídel

FA-ROSAk. rok: 2020/2021

Cílem předmětu je komplexní seznámení s problematikou revitalizace a obnovy sídel - osvojení základních teoretických znalostí potřebných pro stanovení koncepčních principů revitalizace konkrétního území. Získání odborného přehledu a znalosti soudobých příkladů obnovy a revitalizace městského území.

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopn rozpoznat základní zákonitosti ve vývoji jednotlivých sídel a jejich struktur.
Student bude umět analyzovat širší vztahy v území a vytypovat kolizní situace v sídlech.
Student bude seznámen s úskalími a rozdíly práce ve venkovském a městském prostředí.
Student osvojí koncepční přístup k prostředí s jeho širšími souvislostmi.
Student osvojí postup práce apři revitalizaci veřejných prostranství.

Prerekvizity

Profesionální orientace v otázkách urbanismu, územního plánování a územního rozvo-je. Základní znalosti vývoje a hlavních problémů současných měst.

Doporučená nebo povinná literatura

Anderson Barnes, W.: Rozvoj v městském centru - rozvojová společnost Pennsylvania Avenue - příklad plánu a realizace (CS)
Berman, N.L. a kol.: Strategické plánování a ekonomický rozvoj, Moderní obec č. 3/99 – příloha (CS)
Blažek, B.: Participace obyvatel na zpracování územně plánovací dokumentace, Ecoterra, Praha,1996 (CS)
Colquhoun, I.: Urban Regeneration (In International Perspective), B.T. Batsford Ltd., London, 1995 (EN)
Caine, A.: Oceňování nemovitostí. Ekonomie v městském plánování, ÚHA města Prahy, Praha, 1991 (CS)
Gehl, J.: Life Between Buildings, Van Nostrand Reinhold, New York 1987. Gehl, J., Gemzoe, L., Public Spaces. Public Life, The Danish Architectural Press and The Royal Academy of Fine Arts School of Publishers, Copenhagen, 1996 (EN)
Europa and architecture tomorrow, ČKA, Letenská 5, Praha I, 1997 (EN)
Goodall, B., Dictionary of Human Geography, Penguin Books, London 1987 (EN)
Evropská charta urbanismu, Rozhodnutí EU č.234, 1992 (CS)
Halík, P., Kratochvíl, P., Nový, O.: Architektura a město. Academia Praha. 1996. ISBN 80-200-0245-6 (CS)
Gehl, J., Gemzoe, L., Public Spaces. Public Life, The Danish Architectural Press and The Royal Academy of Fine Arts School of Publishers, Copenhagen, 1996 (EN)
Jacobs, A.B.: Great Streets, Massachusetts Institute of Technology, 1993 (EN)
Maier, K. – Řezáč, V.: Ekonomika v území, Urbanistická ekonomika a územní rozvoj, ČVUT, Praha, 1997 (CS)
Jacobsová, J.: Smrt a život amerických velkoměst, Odeon, Praha, 1976 (CS)
Šilhánková, V. – Koutný, J. Příklady rekonstrukce a obnovy sídel, úkol FRVŠ, Brno, 2000 (CS)
Komrska J., Boháč B.: Aktuální vývoj teorie urbanismu a nové trendy v prostorovém plánování. Bratislava – Newcastle –Grenoble – Hannover, 2000, ISBN 80-88999-01-4 (CS)
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/1998 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci (CS)
Lynch,K.: The Image of The City, 1992 (EN)
Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (CS)
Marhold, K. a kol.: Obnova sídel, ČVUT, Praha, 19921999, č. 1, str. 8 – 10 (CS)
Navrátilová, A. - Markvart, J.: Programy rozvoje, strategické plány a jiné rozvojové dokumenty obcí ČR, Urbanismus a územní rozvoj 1999, č. 1, str. 8 – 10 (CS)
Norberg-Schulz, C.: Genius Loci,1994 (CS)
Proměny městských center, konference - Asociace pro urbanismus, Čelákovice 1997 (CS)
Sitte, C.: Stavba měst podle uměleckých zásad, 1995 (CS)
Šilhánková, V. – Koutný, J. Příklady rekonstrukce a obnovy sídel, úkol FRVŠ, Brno, 2000 (CS)
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je založeno na zpracování zadaných úkolů. Konkrétní specifikaci obsahuje písemné zadání předané vedoucím práce na začátku semestru. Procentuální váha jednotlivých úkolů je shodná. Hodnocení odevzdaných úkolů je 100 %. Pomínkou hodnocení je splnění účasti a prezentací.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Urbanizace, problémy soudobých měst.
Současné podmínky a východiska obnovy sídel.
Vývoj názorů na revitalizaci, obnovu a rekonstrukci sídel.
Udržitelný rozvoj území a koncepce rozvoje měst.
Úloha obnovy a revitalizace v rozvoji soudobých měst a osídlení.
Strategické principy a koncepce revitalizace a obnovy sídel, ekonomie v území.
Aspekty revitalizace, obnovy a rekonstrukce sídel.
Rekonstrukce a obnova v historických jádrech a městských centrech.
Revitalizace městského prostředí – principy a koncepce.
Revitalizace městského prostředí – aktuální příklady
Humanizace obytného prostředí
Obnova a revitalizace příměstského a venkovského území – principy, koncepce a možnosti.
Aktuální téma.

Cíl

Cílem předmětu je komplexní seznámení s problematikou obnovy a rekonstrukce sí-del. Předmět je zaměřen zejména na okolnosti potřeby obnovy a rekonstrukce sídel a na jeho procesní aspekty. Kombinací přednášek – úvodů do zkoumaného jevu – a okamžité aplikace získaných informací v rámci semináře, si klade za cíl nejen studenty o problematice obnovy a rekonstrukce sídel informovat, ale naučit je nové dovednosti aplikovat v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student je povinován účastí na více než 75 % seminářů, splněním zadaných úkolů a minimálně trojím prezentováním v rámci semináře.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Speciální seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor