Detail předmětu

Modulový specializovaný ateliér M5

FA-A5ZAk. rok: 2020/2021

Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě „learning by doing“ tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem. Tematicky odpovídá modulu, do kterého se student zapsal na začátku studia v MSP „Architektura a urbanismus“.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu, odevzdáním celého kompletu samostatně vypracovaného projektu nebo teoretické práce, prokáže student všestrannou orientaci v problematice zvoleného tématu svoji připravenost využít získané teoretické a praktické dovednosti dosavadního studia a umí je konceptuálně uplatnit při architektonickém i urbanistickém navrhování.

Prerekvizity

Předpokladem k úspěšnému zvládnutí předmětu je absolvování předmětů předešlého studia, které zvýrazňují logiku a hierarchii nezbytných informací a zkušeností pro práci tvůrčího architekta. Ateliérová projekt je úvodní semestrální projekt studia magisterského studijního programu, zahájení prací na projektu je podmíněno řádně ukončeným bakalářským studiem a absolvováním povinné projekční praxe.

Doporučená nebo povinná literatura

odborné archtektonické časopisy (CS)
Jan Gehl; Život mezi budovami (1998) (CS)
Gehl, J. , Gemzoe, L. : Nové městské prostory (CS)
Camillo Sitte: Stavba měst podle uměleckých zásad (1889) (CS)
Léon Krier: Architektura: volba nebo osud (2001) (CS)
Jiří Hrůza, Jiří Zajíc: Vývoj urbanismu I.a II.díl (CS)
Dieter Prinz: Staedtebau , Band 1 a 2 (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová práce je posuzována na společných kritikách studentů a pedagogů, závěrečné hodnocení vedoucího práce klasifikovaným zápočtem sleduje nejen obsahovou kvalitu výsledné odevzdané práce, ale také její presentaci i obhajobu a aktivitu na kritikách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Semestr je rozdělen do časových úseků vymezených konání kritických diskusí nad rozpracovaným projektem, kterých se účastní kromě všech studentů a učitelů i pozvaní specialisté.

Cíl

Cílem předmětu je na zvoleném tématu samostatnou prací ve formě urbanistické studie nebo teoretické práce /esej, pojednání/ ukázat ve všech významných souvislostech problematiku související s vývojovou fází postindustriálního města /nebo urbanizované krajiny/.Studiem teoretických podkladů a srovnatelných příkladů spolu s hodnocením průzkumů vybrat hlavní problémy související se zadáním, stanovit teoretická východiska alternativ pro vlastní koncept prostorového a funkčního uspořádání. Vybrané řešení vypracovat v odpovídající grafické i digitální podobě s podpůrnou argumentací pro obhájení návrhu, přesvědčivá forma presentace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Atelierový projekt je samostatnou prací studenta průběžné kontroly jsou spojeny s povinnou aktivní účastí na kritikách. Je v zájmu studenta svoji práci konsultovat s vedoucím práce, případně se specialisty ze školy i externisty.
V případě omluvy lze se souhlasem vedoucího práce nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, zimní semestr, 16 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

156 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor