Detail předmětu

Stavební právo

FA-SP1-KAk. rok: 2020/2021

Poskytnout studentům základní informace o systematizaci platného právního řádu, o právních možnostech jejich chování jako projektantů v pracovním poměru v projektových organizacích a o základech stavebního řízení při práci na stavebních úřadech.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (CS)
Zákon č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (CS)
Zákon č. 360/1992 Sb. Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (CS)
Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) (CS)
Vyhláška č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (CS)
Zákon č. 129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení) (CS)
Zákon č. 500/2004 Sb. Zákon správní řád (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti jsou hodnoceni na základě písemné zkouška organizované formou testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Poskytnout studentům základní informace o systematizaci platného právního řádu, o právních možnostech jejich chování jako projektantů v pracovním poměru v projektových organizacích a o základech stavebního řízení při práci na stavebních úřadech.
Bloky výuky:
I. Právní postavení autorizovaného architekta z hlediska platné právní úpravy.
II. Základní správního práva a veřejné správy.
III. Vybrané otázky stavebního práva: územní plánování, územní řízení; stavební řízení, kolaudační řízení; soustava stavebních úřadů, spolupůsobící orgány při řízení o stavbách.
IV. Související právní předpisy: ochrana životního prostředí ve stavebním zákoně a prováděcích předpisech; ochrana vod, ovzduší, přírody a krajiny, zemědělského a lesního půdního fondu.
V. Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů, rozbor právní úpravy, komorové předpisy.

Cíl

Získat znalosti o základech stavebního práva, správního práva a pravidlech ve správním řízení prováděných dle stavebního zákona a o platné právní úpravě výkonu povolání autorizovaných osob.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka se provádí formou nepovinných přednášek bez náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor