Detail předmětu

Entrepreneurial Practice 4

FP-BEPR4EDAk. rok: 2019/2020

Předměty Entrepreneurial Practice 1,2,3 a 4 tvoří logický provázaný celek zabezpečující kontinuální rozvoj podnikatelských a manažerských dovedností. Entrepreneurial Practice 4 se zaměřuje na znalosti a dovednosti potřebné nejen ve fázi růstu a stabilizace podniku, ale také ve fázi případného ukončení podnikatelské činnosti. Klíčová témata této části praxe tak jsou finalizace dílčích podnikatelských projektů, vyhodnocení potenciálu dílčího rozvoje podniku a znalost postupů pro případné ukončení podnikatelské činnosti. V rámci individuálního a týmového studijního plánu budou studenti spoluvytvářet svou podnikatelskou specializaci. Tyto plány rovněž slouží ke kontrole plnění požadavků praxe. Provázanost praktického tréninku a schopnosti rozvíjet získané znalosti podporují workshopy rozvíjející oblasti odpovídající aktuálnímu stádiu života podniku. Workshopy tak plní úlohu plánovaného odborného rozvoje pracovníků v rámci podniku.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Z hlediska rozvoje znalostí a kompetencí studentů je kontinuální provázanost předmětů Entrepreneurial Practice 1,2,3 a 4 zcela zásadní.
Specifické oblasti rozvoje v rámci Entrepreneurial Practice 4 jsou následující: rozvoj znalostí a schopností potřebných pro ekonomické a finanční aspekty ukončení podnikatelských projektů a v oblasti určení strategického potenciálu rozvoje malé firmy. Studenti si prakticky procvičí činnosti spojené s daňovými, účetními a právními aspekty podnikatelské činnosti. Studenti budou rozvíjet analytické dovednosti potřebné pro podnikatelské aktivity v globálním prostředí. Studenti získají praktické zkušenosti v oblasti řízení vztahů s různými skupinami stakeholderů. Studenti si prakticky procvičí problematiku formulace strategie rozvoje malého podniku. Studenti budou schopni jasně formulovat potenciál rozvoje podnikatelské činnosti a volit přístup k finalizaci podnikatelské aktivit. Studenti budou umět řešit problematiku případného ukončení činnosti malého a středního podniku.

Prerekvizity

Absolvovaní předmětu Entrepreneurial Practice 1, 2 a 3

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Hodnocení zahrnuje celkové plnění týmového a individuálního studijního plánu.
Každý student má definován výstupy pro indvidiuální rozvoj a podobně jsou definovány výstupoy pro rozvoj týmu. celkové jsou tyto aktivity rozpracovány do pěti oblastí (viz níže) a jsou hodnoceny jak průběžně, tak v závěru semestru a akademického roku. Hodnocení zahrnuje prvky týmového i individuálního hodnocení, zpětnou vazbu vyučujících, externistů (zástupců praxe) a zpěttnou vazbu týmu.
Jednotlivé hodnocení oblasti zahrnují:
Podnikatelské projekty (40%)
Rozvoj podniku (10%)
Rozvoj programu ESBD (10%
Individuální výstupy učení (15%)
Týmové workshopy (25%)
Výsledná klasifikace se odvíjí od celkového počtu získaných bodů a je v souladu s ECTS. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné minimálně 50% splnění v obou hodnocených oblastech.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Week 1 to 3
Workshop: tax, accounting, and legal aspects of business in the stage of finalization of business activity
Workshop: finalization of business activity
Workshop: evaluation of development of business activities
Revision of individual and team plans of the practice
Elaboration and assessment of business projects
Preparation of new business projects

Week 4 to 6
Workshop: strategic management of development of the small company int the global environment
Workshop: global context of business activities
Workshop: management of relations with stakeholders
Elaboration and assessment of business projects

Week 7 to 9
Tax and accounting closing of completed business projects
Finalization of business activities
Elaboration, assessment, and finalization of business projects

Week 10
Elaboration of final report
Preparation of materials for final defence of strategy of development of business activity
Plan of finalization of business activities

Cíl

Cílem předmětu je vytvoření prostoru pro realizaci vlastní podnikatelské praxe s důrazem na založení, rozvoj a řízení malého a středního podniku a související realizaci podnikatelských projektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na všech aktivitách praxe je povinná a kontrolovaná. Případnou absenci (pouze zdravotní a jiné vážné důvody) je třeba nahradit dalšími aktivitami v rámci řešených projektů a organizovaných workshopů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 3. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

30 hod., povinná

Vyučující / Lektor