Detail předmětu

Vybrané statě ze stavební mechaniky II

FAST-5D4Ak. rok: 2019/2020

Vybrané statě z teorie plasticity a teorie mezní únosnosti konstrukcí. Aplikace na prutové a deskové konstrukce. Kruhové desky. Řešení ŽB desek tuhoplastickou analýzou při plošném zatížení. Návrhové momenty dle ENV a dimenzovací momenty. Řešení irotropní a ortotropní desky pro variantní okrajové podmínky. Bodově podepřené desky. Návrh ŽB desky proužkovou metodou. Postupné řešení pružnoplastického stavu desek přibližnými numerickými metodami a MKP. Optimalizační metody. Lineární programování. Simplexová metoda a její využití při řešení mezních stavů prutových konstrukcí. Opakované a střídavé zatížení prutových konstrukcí za mezí pružnosti.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky (STM)

Prerekvizity

základy stavební mechaniky a teorie pružnosti a plasticity, základy metody konečných prvků, infinitezimální počet, maticový počet, základy numerické matematiky

Doporučená nebo povinná literatura

Kolář a kol.: Výpočet plošných a prostorových konstrukcí metodou konečných. SNTL Praha 1979
Massonet, Save: Calcul plastic des constructiones, Vol. 1,2. Bruxelles, 1961
Park, Gamble: Reinforced Concrete Slabs. John Wiley, New York 1980

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Vybrané statě z teorie plasticity a teorie mezní únosnosti konstrukcí.
2.Aplikace na prutové a deskové konstrukce.
3.Kruhové desky.
4.Řešení ŽB desek tuhoplastickou analýzou při plošném zatížení.
5.Návrhové momenty dle ENV a dimenzovací momenty.
6.Řešení irotropní a ortotropní desky pro variantní okrajové podmínky.
7.Bodově podepřené desky.
8.Návrh ŽB desky proužkovou metodou.
9.Postupné řešení pružnoplastického stavu desek přibližnými numerickými metodami a MKP.
10.Optimalizační metody.
11.Lineární programování.
12.Simplexová metoda a její využití při řešení mezních stavů prutových konstrukcí.
13.Opakované a střídavé zatížení prutových konstrukcí za mezí pružnosti.

Cíl

Teorie plasticity a teorie mezní únosnosti prutových a deskových konstrukcí. Optimalizační metody. Lineární programování. Simplexová metoda a její využití při řešení mezních stavů prutových konstrukcí. Opakované a střídavé zatížení prutových konstrukcí za mezí pružnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning