Detail předmětu

Technologičnost konstrukce a oprav (retrofitting) VS

FSI-GTC-KAk. rok: 2019/2020

V tomto předmětu se kompletují teoretické poznatky oboru Výrobní stroje, systémy a roboty s praxí. Posluchači se postupně seznamují s technologičností konstrukce odlitků, svařenců, výkovků, výlisků i obráběných dílu, v návaznosti na jejich opracovávání na moderních NC strojích. Dále se naučí posuzovat opotřebení a poruchy výrobních strojů a operativně a ekonomicky navrhnout jejich opravu či náhradu a to vše v rámci požadavků celoevropských norem ISO 9000. Poznatky studenti aplikují na jednotlivých obráběcích strojích ze souboru strojů na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky a to na jejich mechanických, elektrických částí i jejich řídících systémech. Nedílnou částí výuky je exkurse do výrobního podniku, zabývajícího se retorfittingem.

Výsledky učení předmětu

Předmět rozvíjí invenci a praktickou erudici posluchačů v technologičnosti konstrukce,
oprav a modernizace VS a zařízení a k uplatnění teoretických znalostí v konkurenčním prostředí trhu.

Prerekvizity

Kompletní a podrobné znalosti stavby výrobních (obráběcích a tvářecích) strojů

Doporučená nebo povinná literatura

Breník, P., Píč, J. a kol.: Obráběcí stroje. Konstrukce a výpočty, SNTL Praha,1982
Warnecke, H-J.: Revolution der Unternehmenskultur, Springer-Verlag, 19932, ISBN 3-540-57196-5
Kolektiv: Metalorežuščije stanki, Mašinostrojenie, 1980
Ženíšek, J. a kol.: Teorie a konstrukce výrobních strojů II., SNTL/Alfa Praha, 1988
Normy ISO 9000
Houša, J. a kol.: Konstrukce číslicově řízených obráběcích strojů, SNTL Praha, 1985

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou teoretických přednášek a praktických výkladů jednotlivých problémů u souboru obráběcích strojů v laboratoři Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, z něhož si posluchači jednotlivě vyberou určitý stroj, jehož opravu a případný retrofitting popíší v semestrální práci. Tato práce je podkladem k semestrální zkoušce. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška v rozsahu komplexu témat přednášek s doložením semestrální práce k vybranému obráběcímu stroji ze souboru strojů v laboratoři Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky.
Klasifikace přihlíží k obsahu a formě zpracování semestrální práce

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Znalosti posluchačů budou doplněny novým pohledem na
provoz, logistiku a ekonomiku strojírenského podniku a
naučí se orientovat se ve výrobě, opravách a modernizaci
strojů a zařízení. Prakticky si ověří činnost při opravách a
retrofittingu konkrétních výrobních strojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola znalostí zkouškou v rozsahu komplexu témat přednášek s doložením semestrální práce k vybranému obráběcímu stroji ze souboru strojů v laboratoři Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-K magisterský navazující

    obor M-VSR , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.) Úvod do retrofittingu a opravárenství
2.) Výrobní stroje v laboratoři ústavu
3.) Exkurse do výrobního podniku zabývajícího se retrofittingem
4.) Technologičnost konstrukce odlitků, aplikace v laboratoři
5.) Technologočnost konstrukce svařenců, aplikace v laboratoři
6.) Technologičnost konstrukce dílů pro výrobu na NC strojích, aplikace v laboratoři
7.) Materiály ve stavbě a technologie oprav dílů, aplikace v laboratoři
8. ) Modernizace strojů při retrofittingu, aplikace v laboratoři
9.) Analýza příčin poruch strojních součástí
10.)Technicko-ekonomické aspekty retrofittingu
11) Zásadní principy systémů řízení jakosti
12.) Ergonomické aspekty výrobních strojů
13.) Prvky vize "Industry 4.0" při modernizaci a inovaci výrobních strojů

Řízené samostudium

17 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.) Úvod do retrofittingu a opravárenství
2.) Výrobní stroje v laboratoři ústavu
3.) Exkurse do výrobního podniku zabývajícího se retrofittingem
4.) Technologičnost konstrukce odlitků, aplikace v laboratoři
5.) Technologočnost konstrukce svařenců, aplikace v laboratoři
6.) Technologičnost konstrukce dílů pro výrobu na NC strojích, aplikace v laboratoři
7.) Materiály ve stavbě a technologie oprav dílů, aplikace v laboratoři
8. ) Modernizace strojů při retrofittingu, aplikace v laboratoři
9.) Analýza příčin poruch strojních součástí
10.)Technicko-ekonomické aspekty retrofittingu
11) Zásadní principy systémů řízení jakosti
12.) Ergonomické aspekty výrobních strojů
13.) Prvky vize "Industry 4.0" při modernizaci a inovaci výrobních strojů