Detail předmětu

Technická diagnostika II

FSI-XT2-KAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na nejmodernější poznatky z technické diagnostiky strojů a zařízení. Navazuje na skutečnosti uvedené dříve v předmětech zaměřených na diagnostiku a tyto dále rozvíjí. Pozornost je především soustředěna na problematiku vibrodiagnostiky, hlukové diagnostiky, diagnostiky defektoskopické, tribodiagnostiky, elektrodiagnostiky a dálkové diagnostiky strojů. Je ukázán význam a použití diagnostiky multiparametrické. Absolvováním tohoto předmětu a předmětu Technická diagnostika I, případně předmětu Základy technické diagnostiky, student obsahově získá komplexní poznatky z oblasti technické diagnostiky strojů a zařízení. Sdělované poznatky také vychází z obsahu iniciativy Průmysl 4.0. a Údržba 4.0.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student získá ve smyslu uvedené anotace další rozsáhlé a komplexní znalosti z oblasti diagnostiky technických systémů, které mu umožní se erudovaně zapojit v průmyslové strojírenské a elektrotechnické praxi do řešení různých problémů, které s danou problematikou souvisí.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z matematiky a fyziky na úrovni dosud absolvovaného vysokoškolského studia. Rovněž se předpokládají znalosti v uvedené odborné oblasti v rozsahu předešlého studia bakalářského a studia předmětu Technická diagnostika I.

Doporučená nebo povinná literatura

KREIDL,M; ŠMÍD,R. Technická diagnostika. Senzory-metody-analýza signálu. 1. vydání. Praha: BEN-technická literatura, 2006,408 s. ISBN 80-7300-158-6.
HAMMER,Miloš. Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů. 1. vydání. Praha: BEN – technická literatura, 2009. 400 s. ISBN 978-80-7300-231-2.
HELEBRANT,F; ZIEGLER,J. Technická diagnostika a spolehlivost, II. Vibrodiagnostika. 1. vydání-dotisk. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2005. 178 s. ISBN 80-248-0650-9.
BLACK, H., DOCKRELL, W. Diagnostic Assessment in Technical Education: A Teacher's Handbook. 1980. 75 s. ISBN 978-0901116253.
THOMPSON, M.; VAN DEN BRUEL. Diagnostic Tests Toolkit (EBMT-EBM Toolkit Series). Wiley-Blackwell. 2011. 112 s. ISBN 978-0470657584.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů a teorie dané problematiky. Pozornost je i soustředěna na využití poznatků, které studenti získali v předmětu Technická diagnostika I. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí přednášené látky, vychází z řešení konkrétních reálných problémů. Laboratorní cvičení je realizováno výhradně s využitím strojů a zařízení existujících v průmyslové praxi. Totéž se týká použití diagnostických prostředků, metodik a vyhodnocovacích softwarů. Student se tedy seznámí s konkrétní činností průmyslových diagnostiků, případně i techniků údržby. Dle možností jsou pro studenty organizovány přednášky odborníků z průmyslové praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět se skládá ze cvičení a přednášek. Cvičení jsou povinná. Cvičení je ukončeno zápočtem (je udělován ve 13. výukovém týdnu). K jeho získání je nutná 100% účast na cvičení, aktivita na cvičení a vypracování a odevzdání a učitelem uznání protokolů ze všech předepsaných laboratorních cvičení. Zkouška je realizována písemným testem, student může z tohoto testu získat až 100 bodů. Hodnocení výsledku zkoušky je dáno klasifikační stupnicí dle ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání dalších teoretických a praktických znalostí z oblasti diagnostiky technických systémů. Předmět obsahově navazuje na předmět Technická diagnostika I.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je kontrolována ve cvičeních z hlediska účasti a aktivity. Předpokládá se 100% účast na cvičeních, v případě nepřítomnosti je student povinen výuku nahradit, způsob náhrady určí vyučující.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-K magisterský navazující

    obor M-KSB , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

9 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Diagnostika množství tepla, diagnostika koncentrace – koncentrace, hustota kapalin, vlhkost
2. Vibrodiagnostika – úvod, budící síla, vibrační odezva, základní veličiny, senzory, senzory multifunkční, smart senzory
3. Vibrodiagnostika – měření vibrací
4. Vibrodiagnostika – frekvenční analýza
5. Vibrodiagnostika – nevyváženost, nesouosost, kluzná ložiska
6. Vibrodiagnostika – valivá ložiska, metoda ODS, zmínka o modální analýze
7. Zvuková (hluková) diagnostika – úvod, diagnostika strojů: hladina akustického tlaku a výkonu, akustické filtry, hlučnost strojů, zdroje hluku u strojů, kritéria hlučnosti, evropské směrnice, normy
8. Defektoskopická diagnostika – úvod, vizuální a optické zkoušky
9. Defektoskopická diagnostika - magnetoindukční , elektroindukční zkoušky a další
10. Tribodiagnostika maziv a strojních uzlů
11. Elektrodiagnostika – úvod, metody
12. Elektrodiagnostika – zjišťování stavu strojních uzlů
13. Dálková diagnostika strojů, on-line diagnostika strojů a Industry 4.0, multiparametrická diagnostika

Laboratorní cvičení

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, organizační záležitosti, bezpečnost práce - poučení, bezpečnost práce - přezkoušení, základy teorie měření diagnostickými přístroji
2. Vibrodiagnostika
3. Vibrodiagnostika
4. Vibrodiagnostika
5. Vibrodiagnostika
6. Vibrodiagnostika
7. Vibrodiagnostika
8. Hluková diagnostika
9. Elektrodiagnostika
10. Elektrodiagnostika
11. On-line diagnostika strojů
12. On-line diagnostika strojů. Multiparametrická diagnostika
13. Zápočet

Řízené samostudium

34 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Diagnostika množství tepla, diagnostika koncentrace – koncentrace, hustota kapalin, vlhkost
2. Vibrodiagnostika – úvod, budící síla, vibrační odezva, základní veličiny, senzory, senzory multifunkční, smart senzory
3. Vibrodiagnostika – měření vibrací
4. Vibrodiagnostika – frekvenční analýza
5. Vibrodiagnostika – nevyváženost, nesouosost, kluzná ložiska
6. Vibrodiagnostika – valivá ložiska, metoda ODS, zmínka o modální analýze
7. Zvuková (hluková) diagnostika – úvod, diagnostika strojů: hladina akustického tlaku a výkonu, akustické filtry, hlučnost strojů, zdroje hluku u strojů, kritéria hlučnosti, evropské směrnice, normy
8. Defektoskopická diagnostika – úvod, vizuální a optické zkoušky
9. Defektoskopická diagnostika - magnetoindukční , elektroindukční zkoušky a další
10. Tribodiagnostika maziv a strojních uzlů
11. Elektrodiagnostika – úvod, metody
12. Elektrodiagnostika – zjišťování stavu strojních uzlů
13. Dálková diagnostika strojů, on-line diagnostika strojů a Industry 4.0, multiparametrická diagnostika