Detail předmětu

Semestrální projekt B-VSY

FSI-GSOAk. rok: 2019/2020

Předmět navazuje na znalosti získané v zimním semestru. Prohlubuje schopnost samostatné tvůrčí práce formou semestrálního projektu s individuálním zadáním. V rámci semestrálního projektu se řeší konstrukční úlohy současné praxe v oblasti výrobní techniky.

Výsledky učení předmětu

Student se naučí základní pravidla týmové spolupráce s ostatními studenty na zadaných úkolech. Získá zkušenosti při řešení výzkumně technického problému a vytváření písemné zprávy za využití počítačové podpory.

Prerekvizity

Je nutná znalost práce s počítačem a ovládání základních programů textových a tabulkových editorů a CAD modeláře.

Doporučená nebo povinná literatura

BOLEK, A.; KOCHMAN, J. a kol. Části strojů I a II. Technický průvodce 6 Praha: SNTL, 1990.
DRASTÍK, F. Přesnost strojních součástí podle mezinárodních norem. Ostrava: Montanex, 1996.
NĚMEC, J.; DVOŘÁK, J.; HOSCHL, C. Pružnost a pevnost ve strojírenství. 1. vyd. Praha: SNTL, 1988.
Strojírenská příručka 1. - 8. díl. 1. vyd. Praha: Scientia. 1992-1998,ISBN 80-03-00-680-5, ISBN 80-85827-00-x, ISBN 80-85827-23-9, ISBN 80-85827-58-1, ISBN 80-85827-59-x, ISBN 80-85827-88-3, ISBN 80-7183-024-0
SolidWorks Student Design Kit. SolidWorks Corporation, 2005.
DRASTÍK, F. Normativně technická dokumentace. Ostrava: Montanex, 1998.
Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování semestrální práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínka udělení klasifikovaného zápočtu:
1. Účast ve cvičení
2. Splnění podmínek průběžné kontroly.
3. Odevzdaná semestrální práce ze cvičení - výkresová i textová dokumentace.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je naučit studenty samostatné tvůrčí konstrukční činnosti v oboru výrobní techniky. Absolvent získá zkušenost se samostatným uceleným řešením zadaného úkolu včetně jeho, po formální stránce, profesionálního vypracování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je povinná.
Neúčast se nahrazuje po dohodě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-VSY , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

130 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah a průběh je individuální. Určuje ho garant předmětu.

1. Určení pracovních týmů a zadání projektu
2. - 5. Individuální rešerše a výpočty dle zadání
6. - 13. Zpracování technické dokumentace dle zadání