Detail předmětu

Ateliér - seminář k bakalářské práci

FSI-6ASAk. rok: 2019/2020

Studenti zpracují průvodní zprávu na dané téma bakalářského projektu, utřídí a zhodnotí podkladový materiál, určí stávající trend výrobku a jeho vývoj na základě práce s odbornou literaturou. Následně zpracují popis vlastního návrhového řešení včetně variantních studií, tvarového, technického, ergonomického, barevného a grafického řešení zadaného tématu práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Analýza designérského zadání, vědecké třídění a zpracování doprovodné dokumentace designérského projektu, rozbor a hodnocení designu, včetně grafického zpracování a typografické úpravy.

Prerekvizity

Základy teorie designu, ergonomie, grafické úpravy tiskovin apod.

Doporučená nebo povinná literatura

BRAMSTON, David. Design výrobků: Hledání inspirace, Computer Press,a.s., Brno 2010. ISBN 978-80-251-2914-2.
AMBROSE, Gavin a Paul, HARRIS. Tisk a dokončovací práce: Grafický design. Computer Press, 2011. ISBN 3721201450. ISBN 978-80-251-2968-5.
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
JOHNSON, Michael. Problem solved. Phaidon, London, 2012. ISBN 0714864730. (CS)
KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Enigma. ISBN 978-80-89132-70-6.
LAUREL, Brenda. Design Research, Methods and Perspectives. MIT, Cambridge, 2004. ISBN 9780262122634.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí vyhotovení textové části bakalářské práce včetně tištěných výstupů (poster, portfolio).

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je: Povinná prezence v ateliéru v rozvrhovaných hodinách, individuální konzultace s vedoucím práce. Hodnotí se přístup k danému úkolu, úplnost a kvalita zpracování jednotlivých etap práce, odevzdání zadaných výstupů ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Úkolem předmětu je při zpracování bakalářské práce věnovat pozornost analýze zadání, teoretickým východiskům a propracování dokumentace vztahující se k tématu. Cílem je rozvoj analytických a syntetických schopností hodnocením designu stávajících konkurenčních produktů po stránce vizuální i technické.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhu. Stanovení způsobu náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s pokyny a termíny řešení BP;
2. Analýza designérská;
3. Analýza designérská;
4. Analýza technická;
5. Analýza technická;
6. Variantní studie designu;
7. Tvarové řešení;
8. Technické řešení;
9. Barevné a grafické řešení;
10. Závěrečná textová korekce analytické části, prezentace BP;;
11. Grafická úprava BP posteru;
12. Portfolio;
13.Odevzdání - konečná vytištěná verze BP, portfolio (formát A4) .

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Průběh státní zkoušky, zásady prezentace diplomové práce, zásady pro zpracování bakalářské práce;
2. Sběr a rešerše podkladů k designérské analýze zpracovávaného tématu;
4. Sběr a rešerše podkladů k designérské analýze zpracovávaného tématu;
5. Sběr a rešerše podkladů k technické analýze zpracovávaného tématu;
6. Sběr a rešerše podkladů k technické analýze zpracovávaného tématu;
7.-12. Prezentace dílčích výsledků bakalářské práce jednotlivými studenty. Diskuze předvedené prezentace a výsledků, odpovědi na otázky vedoucího práce a ostatních vyučujících;
13. Odevzdání - konečná vytištěná verze BP, portfolio (formát A4).

eLearning