Detail předmětu

Kresba výrobku

FSI-YKVAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na kresbu výrobku v perspektivním pohledu. Zvládnutí tohoto typu kresby je nezbytné pro první fáze práce průmyslového designéra. Práce probíhá od elementárního náčrtu zachycujícího základní strukturu k definitivnímu znázornění modelu výrobku. Metodou správného záznamu skutečnosti je redukce zdrojového objektu na základní geometrické útvary s přihlédnutím k zásadám perspektivního zobrazení. Nácvik skicování je metodou rychlého vyjádření myšlenky, základ pro další rozvíjení vizuálního záznamu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se zdokonalí v technice kresby záznamem skutečných výrobků, který je nezbytný pro budování schopnosti vytvářet fantazijní návrhy v oblasti průmyslového designu kresbou z volné ruky s uplatněním v prvotní fázi návrhu designu výrobku.

Prerekvizity

Předmět navazuje na předmět "Kresba geometrických objektů". Předpokládají se teoretické znalosti perspektivního zobrazení (včetně světla a stínu) a schopnost je prakticky uplatňovat při stavbě kresby v ploše.

Doporučená nebo povinná literatura

EISSEN, Koos a Roselien STEUR. Sketching: drawing techniques for product designers. 13th print. Amsterdam: BIS, 2013. ISBN 978-906-369-171-4. (EN)
BALLESTAR, Vicente B. a Jordi VIGUÉ. Skici: kompletní průvodce skicováním. Čestlice: Rebo, 2005. ISBN 80-7234-431-5.
PARRAMÓN, José María. Perspektiva pro výtvarníky: správné užití perspektivy v kresbě a malbě. České vyd. 2. Praha: Jan Vašut, 1998. ISBN 8072360418.
HENRY, Kevin. Drawing for product designers. London: Laurence King, 2012. ISBN 978-1-85669-743-9.
OLOFSSON, Erik. Design sketching. 3rd ed. S.l.: KEEOS Design Books, 2009. ISBN 978-91-976807-1-4.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, která jsou zaměřena na praktické zvládnutí kresby s individuálními konzultacemi.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh (kreseb). Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je rozvíjet kresbu dle modelu, a to se zaměřením na výrobky s postupným nárůstem obtížnosti. Cílem cvičení je podpořit schopnost jak reálného, tak schematického vizuálního záznamu založeného na vystižení zdrojového objektu a zlepšit tak techniku kresby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zásady pro stavbu kresby jednoduššího výrobku, kresba tužkou;
2. Kresba jednoduššího výrobku, lineární kresba, kresba tužkou; dle modelu;
3. Kresba jednoduššího výrobku, světlo a stín, kresba tužkou, dle modelu;
4. Kresba jednoduššího výrobku, barevná kresba, dle modelu;
5. Zásady pro stavbu složitějšího výrobku, kresba tužkou ;
6. Kresba složitějšího výrobku, lineární kresba, kresba tužkou, dle modelu;
7. Kresba složitějšího výrobku, světlo a stín, kresba tužkou, dle modelu;
8. Kresba složitějšího výrobku, barevná kresba, dle modelu;
9. Designérská skica, zásady práce s markery;
10. Designérská skica, světlo a stín, textura;
11. Designérská skica, nácvik kresby výrobku dle zvolené předlohy, kresba markery;
12. Designérská skica, kresba výrobku dle modelu, kresba markery;
13. Zobrazení výrobku, volná technika, hodnocení semestru /klady a zápory jednotlivých prací/.

eLearning