Detail předmětu

Dynamika vozidel

FSI-QDYAk. rok: 2019/2020

Předmět seznamuje se základními teoretickými poznatky zaměřenými na jízdní vlastnosti automobilu. Základem je porozumění souvislostí mezi působícími silami a pohybem vozidla. Na základě těchto znalostí je možné porozumět funkci jednotlivých systémů vozidla, a vytvářet souvislosti mezi konstrukcí vozidla a jeho dynamickými charakteristikami. Předmět poskytuje teoretické zázemí pro navazující předměty oboru motorová vozidla.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické a terminologické znalosti v oblasti dynamiky vozidla, jež jsou základním východiskem pro navazující předměty oboru motorová vozidla.

Prerekvizity

Základy technické mechaniky, kinematiky a dynamiky.

Doporučená nebo povinná literatura

GILLESPIE, T.D. Fundamentals of Vehicle Dynamics, Society of Automotive Engineers, Warrendale, PA, 1992. ISBN 1-56091-199-9. (EN)
WONG, J. Theory of ground vehicles. 4th ed. Hoboken, N.J.: Wiley, 2008, 560 p. ISBN 04-701-7038-7. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: Orientace v probíraných problémech a schopnost jejich řešení, prověřovaná a prezentovaná v zadaných příkladech. Podmínkou udělení zápočtu je samostatné vypracování (absolvování) zadaných úloh bez závažných nedostatků. Průběžná kontrola studia je prováděna při kontrole příkladů současně s ověřením požadovaných znalostí. Zkouška: Při zkoušce jsou prověřovány a hodnoceny znalosti fyzikální podstaty probíraných problémů, jejich matematický popis na probrané úrovni a aplikace na řešených příkladech. Zkouška se skládá z písemné části (kontrolního testu) a z části ústní. Do klasifikačního hodnocení se zahrnují: 1. Hodnocení práce ve cvičeních (hodnocení vypracovaných úloh). 2. Výsledek písemné části zkoušky (kontrolního testu). 3. Výsledek ústní části zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kurzu je poskytnout teoretické poznatky, jejichž osvojením studenti získají teoretické zázemí, které jim umožní analyzovat jízdní vlastnosti vozidla a porozumět funkcím jednotlivých mechanických nebo elektronických systémům automobilu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičení je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s vyučujícím předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do dynamiky vozidel
2. Akcelerace
3. Brzdění
4. Jízdní odpory
5. Kmitání I
6. Kmitání II
7. Ustálené stavy - ovladatelnost
8. Neustálené stavy - ovladatelnost
9. Zavěšení kol
10. Řízení
11. Převrácení vozidla
12. Pneumatiky
13. Matematické modely vozidel
14. Matematické modely pneumatik

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do dynamiky vozidel – příklady k řešení
2. Akcelerace – příklady k řešení
3. Brzdění – příklady k řešení
4. Jízdní odpory – příklady k řešení
5. Kmitání I – příklady k řešení
6. Kmitání II – příklady k řešení
7. Ustálené stavy - ovladatelnost – příklady k řešení
8. Neustálené stavy - ovladatelnost – příklady k řešení
9. Zavěšení kol – příklady k řešení
10. Řízení – příklady k řešení
11. Převrácení vozidla – příklady k řešení
12. Pneumatiky – příklady k řešení
13. Matematické modely vozidel – příklady k řešení
14. Matematické modely pneumatik – příklady k řešení

eLearning