Detail předmětu

Technická diagnostika I

FSI-XT1Ak. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na moderní poznatky z technické diagnostiky strojů a zařízení. Důraz je kladen na problematiku teoretických poznatků z technické diagnostiky, jako je začlenění technické diagnostiky do kvality produktu, objasnění a popis diagnostických systémů, dále rozbor diagnostických modelů, diagnostických signálů a rozdělení technické diagnostiky podle různých hledisek. Následně je pozornost soustředěna na vybrané diagnostické metody, jako je termodiagnostika, diagnostika výšky hladiny a diagnostika průtoku. Vždy je kladen důraz na použití jednotlivých diagnostik k posouzení stavu technického objektu. V tomto předmětu vybrané a probírané metody jsou důležité pro pochopení multiparametrické diagnostiky. Zbývající nejdůležitější metody multiparametrické technické diagnostiky jsou objasněny v dalším navazujícím předmětu.
Výuka předmětu je doplněna cvičením, kde jsou nejdůležitější probíraná témata náležitě procvičena. Ve cvičeních je také vedena diskuze k získaným výsledkům a závěrům.
Na předmět Technická diagnostika I navazuje předmět Technická diagnostika II, který je pokračováním popisu a rozboru dalších diagnostických metod vhodných k posouzení stavu technických objektů. Studiem obou předmětů získá student komplexní znalosti z multiparametrické diagnostiky strojů a zařízení. Sdělované poznatky také vychází z obsahu iniciativy Průmysl 4.0. a Údržba 4.0.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student získá ve smyslu uvedené anotace základní znalosti z diagnostiky, které mu umožní se zapojit v průmyslové strojírenské a elektrotechnické praxi do řešení různých problémů, které s danou problematikou souvisí.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z matematiky a fyziky na úrovni dosud absolvovaného bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

KREIDL,M; ŠMÍD,R. Technická diagnostika. Senzory-metody-analýza signálu. 1. vydání. Praha: BEN-technická literatura, 2006,408 s. ISBN 80-7300-158-6. (CS)
HELEBRANT,F; ZIEGLER,J. Technická diagnostika a spolehlivost, II. Vibrodiagnostika. 1. vydání-dotisk. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2005. 178 s. ISBN 80-248-0650-9. (CS)
HAMMER,Miloš. Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů. 1. vydání. Praha: BEN – technická literatura, 2009. 400 s. ISBN 978-80-7300-231-2. (CS)
THOMPSON, M.; VAN DEN BRUEL. Diagnostic Tests Toolkit (EBMT-EBM Toolkit Series). Wiley-Blackwell. 2011. 112 s. ISBN 978-0470657584. (CS)
BLACK, H., DOCKRELL, W. Diagnostic Assessment in Technical Education: A Teacher's Handbook. 1980. 75 s. ISBN 978-0901116253. (EN)
DUFFUAA, S. O., RAOUF, A. Planning and Control of Maintenance Systems. Modelling a Analysis. 2. vydání. Springer International Publishing AG, Switzerland, 2016. 348 s. ISBN 9783319371818. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek a laboratorních cvičení. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět se skládá ze cvičení a přednášek. Cvičení jsou povinná.
Cvičení je ukončeno zápočtem (je udělován ve 13. výukovém týdnu). K jeho získání je nutná 100% účast na cvičení, aktivita na cvičení a vypracování a odevzdání a učitelem uznání protokolů ze všech předepsaných laboratorních cvičení.
Zkouška je realizována písemným testem, student může z tohoto testu získat až 100 bodů. Hodnocení výsledku zkoušky je dáno klasifikační stupnicí dle ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání základních znalostí z diagnostiky technických systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je kontrolována ve cvičeních z hlediska účasti a aktivity. Předpokládá se 100% účast na cvičeních, v případě nepřítomnosti je student povinen výuku nahradit, způsob náhrady určí vyučující.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSB , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Začlenění technické diagnostiky do kvality produktu
2. Nejdůležitější pojmy z technické diagnostiky
3. Diagnostický systém a jeho popis
4. Diagnostický model, popis, rozbor
5. Diagnostický signál a jeho vlastnosti
6. Senzory, parametry senzorů. Inteligentní senzory (smart senzory)
7. Technická diagnostika, rozdělení, metody a prostředky
8. Sběr dat z diagnostiky strojů a zařízení, způsoby jejich hodnocení. Statistická analýza dat, datamining. Rozpoznávání v technické diagnostice, statistické metody klasifikace, shlukování, neuronové sítě, diagnostické expertní systémy, fuzzy systémy
9. Indikace opotřebení strojů, diagnostické monitorovací systémy, vizualizace diagnostických systémů. Technická diagnostika v rámci iniciativy Průmysl 4.0 (Industry 4.0)
10. Termodiagnostika - úvod
11. Termodiagnostika – posouzení teplotního stavu objektu
12. Diagnostika výšky hladiny – mechanické hladinoměry hydrostatické, elektrické a fyzikální hladinoměry, stav objektu dle výšky hladiny
13. Diagnostika průtoku – úvod, objemové průtokoměry, rychlostní průtokoměry, hmotnostní průtokoměry, stav objektu dle průtoku

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, organizační záležitosti, bezpečnost práce, základy technické diagnostiky, přístrojové diagnostické prostředky
2. Senzory, parametry senzorů. Inteligentní senzory (smart senzory)
3. Diagnostický signál a jeho vlastnosti
4. Diagnostika deformace
5. Diagnostika tlaku
6. Termodiagnostika – kontaktní měření teploty
7. Termodiagnostika – bezkontaktní měření teploty
8. Diagnostika výšky hladiny - hladinoměry
9. Diagnostika průtoku – průtokoměry
10. Dálková diagnostika strojů, on-line diagnostika strojů

eLearning