Detail předmětu

Mass Spectrometry

FCH-MAO_HMSAk. rok: 2019/2020

Fyzikální základy hmotnostní spektrometrie, historický vývoj. Ionizační techniky - základní přehled, vývoj, popis současně využívaných technik (elektronová ionizace, chemická ionizace, elektrosprej, chemická ionizace za atmosférického tlaku a další). Hmotnostně spektrometrické analyzátory (sektorové - magnetický, eletrický, kvadrupol, sférická a lineární intová past, průletová analyzátor, iontová cyklotronová rezonance, orbitrap). Detektory a vakuové systémy. Tandemové techniky. Postupy interpretace hmotnostních spekter s ohledem na použitou techniku ionizace.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Absolvováním tohoto předmětu student získají následující znalosti a dovednosti:
1. Budou znát princip funkce různých typů hmotnostních spektrometrů;
2. Budou schopni zvolit optimální přístroj pro maximálně efektivní řešení konkrétních analytických problémů;
3. Budou ovládat základy interpretace hmotnostních spekter v závislosti na použité technice ionizace a na rozlišení analyzátoru.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky - pohyb nabitých částic v elektrickém a magnetickém poli Znalosti obecné, anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie

Doporučená nebo povinná literatura

E-learning (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Předmětem písemné části je interpretace zadaného spektra, v ústní části je ověřována znalost hmotnostní spektrometrie v rozsahu tématiky probírané na přednáškách. Ve výsledném hodnocení má výsledek písemné části podíl 40 %, výsledek ústní části 60 %.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod do hmotnostní spektrometrie, fyzikální základy, přírodní izotopy prvků a jejich význam v MS.
2. Instrumentace v hmotnostní spektrometrii
3. Techniky ionizace v hmotností spektrometrii.
4. Hmotnostní analyzátory.
5. Tandemové techniky (GC/MS, LC/MS, CE/MS, MS/MS)
6. Interpretace spekter při elektronové ionizace, základní fragmentační pravidla a mechanismy
7. Interpretace hmotnostních spekter při ionizaci měkkými technikami
7. Aplikace hmotnostní spektrometrie v praxi

Cíl

Cílem tohoto předmětu je:
- seznámit studenty s teoretickými základy hmotnostní spektrometrie
- poskytnout přehled o současné instrumentaci hmotnostní spektrometrie
- uvést studenty do základních postupů interpretace hmotnostních spekter

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná a není kontrolována, je však doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHM_INT magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning