Detail předmětu

Kompozitní materiály a jejich technologie II

FCH-MCO_KOMAk. rok: 2019/2020

Aplikace kompozitních materiálů v letectví a kosmonautice, polymerní vláknové kompozity, princip vyztužení, mezipovrchová adheze, termomechamické vlastnosti, mechanika laminy, mikromechanika, makromechanika laminy, lamináty, konstitutivní rovnice laminátu, lomová mechanika kompozitů, rázové chování a únava, nanokompozity.

Výsledky učení předmětu

semestrální projekt s použitím softwarové pomůcky ESA COMP

Prerekvizity

Absolvování kurzu fyzika polymerů (MCO FYP) a kurzu mechanika a porušování nekovových materiálů (MCO MPM)

Doporučená nebo povinná literatura

Jančář J.: Úvod do materiálového inženýrství kompozitů. FCH VUT, Brno 2000. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

obhajoba projektu, jedna písemná práce během semestru a závěrečná ústní zkouška

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod
Kompozitní materiály, klasifikace, matrice, výztuže, plniva, mezivrstvy, adheze.

Blok I: Vláknové kompozity
Mechanika vláknových kompozitů princip ortotropních materiálů, zobecněný Hookův zákon, maticová reprezentace tenzoru napětí,
deformace a elastických konstant
Vlastnosti laminy
lamina, definice, způsob přípravy, objemový zlomek výztuže, směšovací pravidlo, faktor efektivnosti výztuže, symetrická a nesymetrická lamina, matice elastických konstant pro ortotropní laminu, longitudinální a transverzální vlastnosti laminy, transformovaná matice elastických konstant.
Mechanika laminátů, značení lamin v laminátu, středová rovina, výslednice sil a momentů, konstitutivní rovnice laminátu.

Blok II: Částicové kompozity a směsi
Mechanika částicových kompozitů, vliv obsahu, velikosti a tvaru části cna mechanické vlastnosti,
Modelový kompozit, elasticita, meze kluzu, lomová houževnatost, chování při namáhání rázem.
Použití částicových kompozitů a směsí
Spotřební průmysl, automobilový průmysl, sportovní potřeby, lékařské a stomatologické aplikace, farmacie, elektronika, stavebnictví.

Blok III: Nanokompozity

Cíl

Seznámení s pokročilými metodami mechaniky vláknových kompozitů, laminátů a částicových kompozitů včetně úvodu to mechaniky nanokompozitů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

účast na přednáškách, úspěšné absolvování písemného testu, obhajoba projektu, závěrečná ústní zkouška

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor