Detail předmětu

Pokročilé bioanalytické metody

FCH-DCO_SPZAk. rok: 2019/2020

V rámci předmětu jsou studenti formou diskuzí a konzultací seznámeni s pokročilými technikami využívanými k analýze biologických vzorků. Pozornost bude věnována preparativním i analytickým separačním metodám, pokročilým spektrofotometrickým metodám, imunochemickým metodám, molekulárním technikám, bioinformatice, genetice, transkriptomice, proteomice i metabolomice.

Výsledky učení předmětu

Rozšíření teoretických znalostí o vybraných postupech používaných při analýze biologických soustav, při hodnocení biochemických technologických procesů a v dalších odvětvích pracujících s materiálem biologické povahy.

Prerekvizity

Bez omezení

Doporučená nebo povinná literatura

Králová B. : Bioanalytické metody. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2001. (CS)
Frontiers of Bioanalytical Chemistry. Heidelberg ; New York, Springer, 2013 , 299 s. (CS)
Manz A., Dittrich P.S., Pamme N., Iossifidis D.: Bioanalytical Chemistry. Imperial College Press, 2015. 256 s. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou individuálních konzultací a diskuzí. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška se skládá z ústní části, která probíhá formou diskuze na zadané téma. Student musí prokázat orinetaci v dané tematice s přesahem do relevantních aplikovaných oblastí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Bioinformatická analýza , využití genotypových metod, polyfázní přístup.
Analýza genové exprese.
Analýza nekultivovatelných mikroorganismů s využitím metagenomiky.
Analýza na úrovni jedné buňky, metody manipulace s jednotlivými buňkami (optická pinzeta, fluidní systémy atd.)
Pokročilé spektroskopické techniky pro analýzy biologických materiálů.
Pokročilé chromatografické a elektroforetické systémy pro analýzu biologických vzorků.
Metody přípravy isolace, purifikace a charakterizace proteinů.
Využití pokročilých fluorescenčních metod k analýze biologických vzorků.
Analytická imunochemie.
Genomika, transkriptomika, proteomika, metabolomika.

Cíl

Prohloubit znalosti o vybraných pokročilých technikách analýzy biologických vzorků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka se realizuje účastí na vybraných přednáškách a konzultacemi k tématům, které vycházejí ze zadání doktorské práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_CHTP doktorský

    obor DKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program DPCP_CHTP doktorský

    obor DPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DPAP_CHTP doktorský

    obor DPAO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný