Detail předmětu

Measurement in no-el. Quantities.

FEKT-NMNVAk. rok: 2019/2020

Definice oboru. Terminologie, měřicí řetězec. Popis jednotlivých veličin. Využití v automatizační technice a robotice. Etalonáž základních veličin. Výhody měření neelektrických veličin elektrickými metodami. Měření polohy a rozměrů. Měření rychlosti a zrychlení. Měření sil a hmotnosti. Měření tlaku a momentu. Měření deformace. Měření teploty, tepla a tepelného toku. Měření záření záření. Měření průtoku. Měření vlhkosti. Měření složení látek a kvality ovzduší. Základní koncepce měřiče a systému. Inteligentní snímače. Senzorová informatika.

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu je schopen:
- získat základní, v technické praxi dobře použitelné znalosti a dovednosti z oblasti senzorové techniky a senzorů
- diskutovat návrh základní koncepce měřicího řetězce,
- určit optimální metodu měření,
- definovat měřená data a
- popsat, zpracovat a vyhodnotit naměřené výsledky,
- změřit základní fyzikální veličiny a
- další.
Absolvent kurzu získá základní znalosti a dovednosti (včetně základních praktických) z oblasti metod měření nejfrekventovanějších fyzikálních veličin, včetně návrhu koncepce měření, zpracování a vyhodnocení výsledků.

Prerekvizity

sou požadováné znalosti minimálně na úrovni bakalářského studia (BMFV) a platné přezkoušení pro kvalifikaci pracovníků pro samostatnou činnost (ve smyslu §6 Vyhlášky). Absolvent, který si zapíše kurz, by měl být chopen: - popsat jednotlivé druhy (typy) senzorů, - vysvětlit používané modulace u senzorů, - popsat a vyjmenovat analogové a číslicové senzory a metody měření, - vysvětlit interferenčni jevy a z nich vyplývající možnosti - diskutovat a vysvětlit jednotlivé typy interferometrů, - definovat a navrhnout základní bloky měřicích systémů, - dokázat změřit základní fyzikální veličiny a - diskutovat aplikační možnosti, příp. další. Zájemce o kurz by měl být vybaven znalostmi základních fyzikálních a elektrotechnických principů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je zaměřena na ověření znalostí (orientace) absolvovaného kurzu. Má povinnou písemnou a laboratorní (numerickou).
laboratoří 0 - 30
písemná část zkoušky 20 - 70

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Základní pojmy, metrologie, legální metrologie
Měření polohy a rozměrů
Měření rychlosti a zrychlení
Měření sil a hmotnosti
Měření tlaku a momentu
Měření vibrací
Měření teploty, tepla a tepelného toku
Měření světelného a infračerveného záření
Měření ionizujícího záření
Měření průtoku, hladiny a vlhkosti
Měření složení látek
Inteligentní snímač
Základní koncepce měřiče a systému v různých aplikačních oblastech
Snímačová informatika, současný stav a perspektivy

Cíl

Záměrem kurzu je seznámit posluchače se základními metodami měření hlavních neelektrických veličin. Cílem je poskytnout znalosti pro kvalifikované rozhodnutí o volbě nejvhodnější metody, typu snímače a instrumentaci, upozornit na problémové oblasti spojené s návrhem měřicího řetězce (parazitní vlivy, kalibrace, diagnostika apod.).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zameškané laboratorní cvičení (maximálně dvě) lze po domluvě s vyučujícím nahradit (obvykle v zápočtovém týdnu). Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor