Detail předmětu

Electrical Controlled Drives

FEKT-NERPAk. rok: 2019/2020

Systémové pojetí elektrických pohonů, užitečné a rušivé vazby pohonu s okolím, metodika navrhování pohonů.
Stejnosměrné regulované pohony, přehled a klasifikace, stejnosměrné pohony s tyristorovými měniči, regulace proudu, regulace ryclosti, adaptivní regulace, číslicová regulace. Kombinovaná regulace otáček napětím kotvy a buzením. Pohony s reverzací momentu, dvouměničové systémy a jejich řízení. Pohony s elektronicky komutovanými motory. Servopohony s polohovým řízením.
Pohony se synchronními motory s permanentními magnety, pohony s asynchronními motory, skalární a vektorvé řízení, pohony s krokovými motory

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat detailně strukturu výkonových obvodů regulovaných elektrických pohonů
- zvolit vhodný typ elektrického motoru a přiřadit k němu odpovídající typ polovodičového napájecího měniče
- porovnat vlastnosti jednotlivých typů regulovaných pohonů
- navrhnout strukturu regulačních smyček regulace proudu, otáček a polohy

Prerekvizity

Student by měl mít základní znalosti z matematiky (diferenciální rovnice, operátorový počet), z teorie řízení (přenosové funkce, stabilita zpětnovazebních soustav, metodika navrhování regulátorů), elektrických strojů (princip, konstrukce, statické charakteristiky) a výkonové elektroniky (tyristorové řiditelné usměrňovače a tranzistorové pulsní měniče).

Doporučená nebo povinná literatura

Caha, Černý: Elektrické pohony, SNTL, 1990
Leonhard: Control of Electrical Drives, Springer, 1996
Schröder: Elektrische Antriebe 1, Springer, 1994

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška z předmětu proběhne distanční formou

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Electrical drive as a system
Kinematika a dynamika pohonů
Stejnosměrné pohony tyristorové, regulace proudu, regulace otáček, adaptivní regulace
Tyristorové pohony s reverzací momentu, kombinovaná regulace napětím kotvy a odbuzováním
Stejnosměrné pohony tranzistorové, jednokvadrantové a čtyřkvadrantové zapojení
Polohové řízení servopohonů, průmyslové aplikace polohového řízení
Pohony s EC motory, zapojení a struktura řízení
Pohony s asynchronními motory, měniče kmitočtu, skalární řízení
Pohony s asynchronními motory, vektorové řízení a přímé řízení momentu.
Pohony se synchronními motory s permanentními magnety na rotoru, struktura výkonové části a řízení
Vektorové řízení servopohonů se synchronními motory
Pohony s krokovými motory a se spínanými reluktančními motory

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s elektrickými regulovanými pohony, jejich strukturou, metodami dimenzování výkonovývh částí a navrhováním regulačních obvodů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná.
Odevzdání numerických cvičení je povinné
Nahrazení absence laboratorní výuky po domluvě s vedoucím cvičení

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-KAM , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový
    obor MN-SVE , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor MN-EEN , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor