Detail předmětu

Cizí jazyk 1 (ruština)

FEKT-HRU1Ak. rok: 2019/2020

Kurs je určen pro začátečníky v ruském jazyce.
Výuka je založena na rozvíjení komunikativní kompetence,a to zejména v poslechu s porozuměním a v hovoru ve spojení s dovednostmi čtení a psaní.
Vzhledem ke specifičnosti počáteční fáze výuky se klade(zejména v úvodních lekcích)velký důraz na zvukovou a grafickou stránku jazyka.
Jazykové učivo je úzce spjato s poznatky mimojazykovými,v nichž zaujímají důležité místo hlavně údaje ze soudobých i starších ruských reálií.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student
-ovládne písemnou soustavu ruského jazyka:
-použije znalosti při čtení a psaní azbukou.
-bude schopen porozumět slyšenému i čtenému projevu.
-osvojí si základní gramatické struktury a jejich aplikaci v mluveném i psaném projevu.
-bude schopen reprodukovat nabyté jazykové dovednosti v oblasti každodenních situací.

Prerekvizity

Tento kurz je určen pro začátečníky, případně studenty s malou počáteční zkušeností s ruským jazykem.

Doporučená nebo povinná literatura

A.Baumgartnerová:Materiály k samostudiu. (RU)
Ruská gramatika v kostce.M.Balcar.Leda Praha,2014. (RU)
N.Orlova,M.Vágnerová,M.Kožušková: Klass! 1 Ruština pro střední školy. Klett, Praha 2010. (RU)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Výklad a aplikace látky s využitím multimédií, simulace situací, ve kterých se používá.
Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu.
Praktická cvičení rozvíjející komunikační dovednosti v ústní i písemné formě.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečný klasifikovaný zápočet - písemná forma - ověření znalostí probraného učiva dle osnovy předmětu:
známka podle dosažených výsledků v rozmezí 50-100%.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. - 13. seminář
1-2. Úvod do studia ruského jazyka,seznámení s azbukou.Procvičování psaní a výslovnosti,základní struktury ruského jazyka.
3-4. Lekce 1-upevnění základních obratů v ústní komunikaci.Pozdravy,jak se představit,základní typy vět,specifika přízvuku. Seznamování,intonace tázacích a oznamovacích vět.
5-6. Lekce 2 - rodina,specifika oslovení,základní číslovky. Představení někoho jiného, profese,vyjádření mám rád,přivlastňovací zájmena.
7-8. Lekce 3- poskytnutí osobních informací,časování základních sloves v přítomném čase,psaní ne u sloves. Označení států a národností.
9.-10. Lekce 4 -odstraňování jazykových nedorozumění,vyjádření zájmu,vlastnictví,dny v týdnu,další číslovky.Vzdělávací systém v Rusku a ČR.
11-12. Lekce 5 - moje rodina,pozvání (přijetí,odmítnutí), I.aII.časování sloves.Opakování.
13.Zápočtový test

Cíl

Cílem je získání základních jazykových dovedností:
-čtení a porozumění ruskému textu,
-poslech a porozumění slyšenému projevu
-schopnost ústně a písemně komunikovat v různých situacích s důrazem na přirozené vyjadřování v běžných situacích a tematických okruzích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast ve výuce - 75%.
Plnění zadaných úkolů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor