Detail předmětu

Právní nauka

FEKT-BPC-PNAAk. rok: 2019/2020

Pojem, struktura a systém práva, základní právní terminologie, prameny práva, metody pro práci s právem, právní vztahy, právní odpovědnost, principy fungování právního státu.

Zajišťuje ústav

Právnická fakulta (PF MU)

Výsledky učení předmětu

Student po úspěšném absolvování předmětu : rozumí základním právním pojmům, institutům a principům interpretuje právní předpisy analyzuje právní řád a jeho funkce kategorizuje výchozí soubor znalostí nezbytný pro studium pozitivně právních předmětů využívá obecnou právní terminologii ovládá základy právního myšlení a práci s právními texty.

Prerekvizity

Předmět je co do obsahu relativně nezávislý na ostatních částech studijního programu – nemá tedy žádné prerekvizity.

Doporučená nebo povinná literatura

Harvánek, J.a.k. Teorie práva. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 501 s. ISBN 978-80-7380-104-5.
Teorie práva. Edited by Aleš Gerloch. 4. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 343 s. ISBN 978-80-7380-023-9.
Weinberger, O. Norma a instituce :(úvod do teorie práva). Translated by Pavel Hungr. Vyd. 1,. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 217 s. ISBN 80-210-1123-8.
Holländer, P. Filosofie práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 303 s. ISBN 80-86898-96-2.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a samostudia za pomoci učebnic.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurs je ukončen písemnou zkouškou složenou z testových a otevřených otázek. K úspěšnému složení zkoušky je třeba získat alespoň 60% bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Pojem a systém práva
2. Prameny práva.
3. Právní norma, pojem, struktura a prvky.
4. Klasifikace právních norem a jejich vlastnosti.
5. Interpretace práva.
6. Formy realizace právních norem, pojem právního vztahu.
7. Právní skutečnosti jako předpoklady právního vztahu.
8. Subjekty, objekty a obsah právního vztahu. A
9. Aplikace práva.
10. Právní odpovědnost.
11. Právní stát jako vyjádření vztahu státu a práva.
12. Stěžejní metodologické přístupy k právu.
13. Působení práva ve společnosti, právo a hodnoty.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy právní terminologie, se strukturou a fungováním systému práva a se základními metodami používanými v dominantních oborech soukromého a veřejného práva. Kurs je úvodní průpravou ke studiu dalších právnických kursů v tomto studijním oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-IBE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

24 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning