Detail předmětu

Základy marketingu

FIT-IZMAAk. rok: 2019/2020

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s objasněním pojmu marketing a s ním souvisejících oblastí. Jednou z oblastí je i problematika spokojenosti zákazníka nutná pro úspěšné fungování podniku v tržním prostředí.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Jak dělat marketing.

Prerekvizity

Nejsou požadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Kaňovská, L.: Základy marketingu. 1. vyd. Brno, CERM, 2009, 123 s., ISBN 978-80-214-3838-5. (CS)
Kotler, P.: Marketing management. Praha, Management Press, 2001. (CS)
Vysekalová, J.: Marketing. Praha, Fortuna, 2006. (CS)
Boučková, J., kol.: Marketing. Praha, C.H. Beck, 2003. (CS)
KAŇOVSKÁ, Lucie a David SCHULLER. Základy marketingu. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. 131 s. ISBN 978-802-1438-385.
Kaňovská, L.: Základy marketingu. 1. vyd. Brno, CERM, 2009, 123 s., ISBN 978-80-214-3838-5.
Kotler, P.: Marketing management. Praha, Management Press, 2001.
Vysekalová, J.: Marketing. Praha, Fortuna, 2006.
Boučková, J., kol.: Marketing. Praha, C.H. Beck, 2003.
Burnett, K.: klíčoví zákazníci a péče o ně. Praha, Computer Press, 2005.
Foret, M., Stávková, J.: Marketingový výzkum. Praha, Grada 2003.
Foster, T.R.V.: Jak získat a udržet zákazníky. Computer Press 2002.
Kaňovská, L., Tomášková, E.: DOPROVODNÉ SLUŽBY-KONKURENČNÍ VÝHODA. 1. vyd. Brno, CERM, 2009, 202 s., ISBN 978-80-7204-619-5.
Kotler, P.: Marketing od A do Z. Praha, Management Press, 2003.
Kotler, P., a de bes, f.t.: Inovativní marketing, Praha, Grada, 2005.
Pelsmacker, P.D., kol.: Marketing komunikace. Praha, Grada, 2003.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení předepsaného minimálního počtu bodů podle systému bodového ohodnocení.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Marketingový přístup k podnikání je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firem v tržní ekonomice. Znalost a uplatnění marketingu tak představuje jeden z pilířů úspěšně se rozvíjející firmy. Obsahem předmětu Marketing je objasnění řady důležitých pojmů a postupů z této oblasti, spojených s analýzou postavení firmy na trhu, s analýzou zákazníků, jejich segmentací, s problematikou tvorby a uplatnění prvků marketingového mixu apod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky


Přednášky a cvičení jsou nepovinná, ale účast na cvičeních je bodována. Požadavky pro získání zápočtu jsou následující:
1. Docházka na cvičení 
- není povinná. Aktivní účast na jednotlivých cvičeních je ohodnocena 2 body. Na cvičení se často pracuje v týmech při řešení případových studií.
2. Testopísemka
- složena jak z testových, tak i z otevřených otázek
- lze získat 15 bodů, 
- není náhradní termín a ani stanovený minimální počet bodů
3. Praktický projekt
- v průběhu semestru bude studentů zadán praktický týmový projekt pro vybranou společnost, jehož splnění bude ohodnoceno 10 body. 

Celkem za semestr lze získat 35 bodů. Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení minimálně 20 bodů v průběhu semestru ze 35 možných. Po udělení zápočtu (tzn. min. 20 bodů) se může student přihlásit ke zkoušce. Zkouška je písemná s otevřenými otázkami na 65 bodů, celkem tedy maximum za předmět je 100 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


1. Východiska uplatnění marketingu v soudobých podmínkách, předpoklady pro uplatnění marketingu
2. Marketingový mix - pojetí marketingového mixu, klasický vs. rozšířený marketingový mix
3. Výrobek - marketingové pojetí výrobku, řízení výrobkového portfolia
4. Výrobek - značka, značková politika
5. Cena - postavení ceny v marketingovém mixu podniku, faktory, ovlivňující tvorbu cen
6. Cena - principy cenové tvorby na relační a transakční úrovni, analýza cenové citlivosti zákazníků
7. Distribuce - postavení distribuce v marketingovém mixu, volba distribučních cest
8. Komunikace - prvky komunikačního mixu - reklama, podpora prodeje
9. Komunikace - osobní prodej, Public relations, direkt marketing
10. Komunikace - soudobé trendy v komunikaci, využití sociálních sítí v komunikaci
11. Marketingový výzkum - primární a sekundární, volba vhodných metod, postup přípravy a realizace výzkumu
12.  Soudobé trendy v marketingu
13. Soudobé trendy v marketingu

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova


1. Východiska uplatnění marketingu v soudobých podmínkách, předpoklady pro uplatnění marketingu
2. Marketingový mix - pojetí marketingového mixu, klasický vs. rozšířený marketingový mix
3. Výrobek - marketingové pojetí výrobku, řízení výrobkového portfolia
4. Výrobek - značka, značková politika
5. Cena - postavení ceny v marketingovém mixu podniku, faktory, ovlivňující tvorbu cen
6. Cena - principy cenové tvorby na relační a transakční úrovni, analýza cenové citlivosti zákazníků
7. Distribuce - postavení distribuce v marketingovém mixu, volba distribučních cest
8. Komunikace - prvky komunikačního mixu - reklama, podpora prodeje
9. Komunikace - osobní prodej, Public relations, direkt marketing
10. Komunikace - soudobé trendy v komunikaci, využití sociálních sítí v komunikaci
11. Test
12.  Prezentace týmových projektů
13. Soudobé trendy v marketingu

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor