Detail předmětu

Kultura projevu a tvorba textů

FIT-IKPTAk. rok: 2019/2020

Předmět nabízí teoretické seznámení se zásadami efektivní společenské komunikace a prezentace, zájemcům z řad studentů poskytne i praktické informace z oblasti tvorby učebních textů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Principy vedení efektivní komunikace, normy společenské etikety, historie řečnictví, zásady hlasové hygieny, postup a realizace formální prezentace, psaní osobní korespondence, normy tvorby učebních textů.

Prerekvizity

Základní vstupním předpokladem je zájem o dané téma. Výhodou je alespoň základní povědomí o tématu.

Doporučená nebo povinná literatura

Morris, D.: Body Talk., Praha, Ivo Železný 1999.
Novák, T., Capponi, V.: Asertivně do života. Praha, Grada Publishing, 2004.
Wieke, T.: Rétorika v praxi, Praha REBO Productions, 2005.
Průcha, J.: Tvorba textů. Elektronický materiál Ústavu jazyků FEKT VUT v Brně, Brno, 2003.
Guth-Jarkovský, J.: Společenský katechismus. Praha, Československý spisovatel 1992.
Machálek, J.: Společenské chování. Petrklíč, Praha 2000.
Dohalská, M., kol.: Mluvím, mluvíš, mluvíme - kapitoly z moderní rétoriky. Praha, Horizont, 1985.
Sampsonová, E.: Jak si vytvořit působivý image. Managment Press, Praha 1996.
Spillaneová, M.: Image muže. Praha, Ikar 1995.
Spillaneová, M.: Image ženy. Praha, Ikar, 1995.
Cmíralová, J.: Učte se mluvit. Brno, naklaDATELství 1992.
Kohout, J.: Rétorika - Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, Management Press 1995.
Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha, Victoria Publishing 1993.
Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada Publishing, 1996.
Khelerová V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada 1995.
http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka.php.cz
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000.
Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha, Grada Publishing, 2003.
Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada Publishing, 2005.
Smejkal, V., Bachrachová, H.: Lexikon společenského chování. Grada Publishing. Praha 1993, 2002.
Pease, A.: Řeč těla. Portál, 2001.

Způsob a kritéria hodnocení

Prezence na výuce v rozsahu 75 %.
Podmínky zápočtu:
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Absolvování předmětu vede k osvojení základních norem společenské etikety, rozšíření rejstříku vlastních komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti mluveného i psaného projevu, to vše se zřetelem k využití ve výchovně vzdělávací praxi.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


  1. Komunikace
  2. Společenská etiketa
  3. Rétorika
  4. Prezentace
  5. Tvorba textů

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor