Detail předmětu

Projektová praxe 2

FIT-IP2Ak. rok: 2019/2020

 • Předpokládá se zapojení studentů, kteří byli úspěšní v předmětu IP1.
 • Vedoucím ústavu určení školitelé neprodleně na začátku letního semestru upřesní zadání projektu, na kterém bude student pokračovat, a to pro každý definovaný cíl, kterého se má při řešení dosáhnout.
 • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.
 • Výsledky učení předmětu

  Student získá schopnosti samostatně řešit individuální projekt z praktické oblasti, popsat řešení a samostatně projekt obhájit.

  Doporučená nebo povinná literatura

  Chris A. Mack. How to Write a Good Scientific Paper. Published: 2018. PDF ISBN: 9781510619142 | Print ISBN: 9781510619135. https://doi.org/10.1117/3.2317707
  Podle zaměření individuálního projektu.

  Způsob a kritéria hodnocení

  Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.
  Podmínky zápočtu:
  Podle pokynů školitele odevzdá student písemnou zprávu ve formě technické zprávy (lze nahlédnout na doporučení pro psaní technických zpráv SP, BP a DP) školiteli o rozsahu nejméně 10 normostran (tj. text kapitol "Úvod -- Závěr"). Vedení příslušného ústavu vyhlásí "den_ústavního_semináře/ den_pro_obhajoby", kde studenti před komisí složené z pracovníků daného ústavu a hostů budou obhajovat (předpokládá se vystoupení včetně odborné rozpravy v délce ~15 minut) dosažené výsledky za LS. Na základě kvality technické zprávy, obhajoby a úrovně odborné rozpravy bude na návrh školitele stanoveno hodnocení v rozsahu 0-100 bodů. Zápočet bude studentovi udělen při získání alespoň 50 bodů. Podmínka pro pokračování v navazujícím předmětu "IP3 - Projektová praxe 3" je zisk alespoň 70 bodů.

  Jazyk výuky

  čeština, angličtina

  Cíl

  Seznámit vybrané talentované studenty bakalářského studia se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).

  Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky


  • Průběžné konzultace se školitelem
  • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
  • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut

  Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

   obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

  Typ (způsob) výuky

   

  Projekty

  52 hod., povinná

  Vyučující / Lektor

  Osnova


  1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele.

  eLearning