Detail předmětu

Základy ekonomie

FP-ZEAk. rok: 2019/2020

Předmět pojednává o mikroekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí. Obsahová náplň předmětu je zaměřena zejména na problematiku chování spotřebitele a firmy v prostředí dokonalé i nedokonalé konkurence. Předmět dále pojednává o problematice výrobních faktorů a produkčních funkcí. V náplni předmětu je také zastoupena oblast státních zásahů z mikroekonomického hlediska.
Ve druhé části předmět pojednává o základních ekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro rozbor aktuálních otázek současné ekonomiky. Posluchač získá ucelené pensum znalostí o racionálním chování subjektů v tržním prostředí ve vztahu k otázkám dotýkajících se spotřeby, investic, inflace a nezaměstnanosti, měření výstupu ekonomiky a jeho dlouhodobého růstu, hospodářského cyklu, fiskální a monetární politiky. Předmět vede k pochopení chování ekonomiky jako celku.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen vysvětlit základní pojmy z ekonomické teorie, principy ekonomického chování člověka, jakož i porozumí základnímu mechanismu národní ekonomiky a její rovnováhy, včetně propojení národní ekonomiky se světovou a jejich vliv na lokální zájmy firem a institucí.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické a matematické znalosti ze střední školy.

Doporučená nebo povinná literatura

ŠKAPA, S. Mikroekonomie. VUT v Brně, FP 2004. 90 s. ISBN 80-214-2566-0. (CS)
HOLMAN, R. Ekonomie. 5. vyd. C.H.Beck, 2011. 696 s. ISBN 978-8074000065. (CS)
MANKIW, G. N. Principles of Economics. 7th ed. Cengage Learning, 2014. 880 p. ISBN 128516587X. (EN)
FRANK, H. R., BERNANKE, B. S. Ekonomie. Grada. 2004. 802 s.ISBN 80-247-0471-4 (CS)
KUČEROVÁ, V. Makroekonomie 1. Brno: CERM, 2013. 126 s. ISBN: 978-80-214-4798- 1. (CS)
SAMUELSON, P.A. a NORDHAUS, W. D. Economics. 19th ed. McGraw-Hill Education, 2009. 744 p. ISBN 978-0073511290. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 21 ze 40 možných bodů udělovaných na cvičeních. Body je možné získat ze 2 průběžných testů, první z části mikroekonomie psaný v 7. týdnu semestru a druhý z části makroekonomie psaný ve 13. týdnu semestru. Oba průběžné testy obsahuji 3 příklady a 2 teoretické otázky a student může získat maximálně 17 bodů z každého testu. Minimálně musí student získat z každého testu 9 bodů. Student má nárok na nejvýše jednu opravu průběžného testu z mikroekonomie a nejvýše jednu opravu průběžného testu z makroekonomie. Účast na cvičení je povinná a jsou povoleny nejvýše 2 neomluvené absence, které nesmí být využity na cvičení v 7. a 13. týdnu semestru, neboť v těchto cvičení budou psány průběžné testy. Pokud student nebude přítomen na těchto cvičeních a jeho nepřítomnost nebude řádně a včas omluvena, propadá mu řádný termín průběžného testu a student má možnost si napsat průběžný test pouze v opravném termínu.

Forma zkoušky je písemná. Z písemného testu je možné obdržet max. 60 bodů, přičemž student musí získat minimálně 30 bodů. Písemný test obsahuje teoretickou část (obsahující celkem 18 otázek) a praktickou část (obsahující celkem 2 příklady). Z teoretické části může student získat maximálně 40 bodů, z praktické části může student získat maximálně 20 bodů. Pro úspěšné absolvování písemného testu musí student získat minimálně 20 bodů z teoretické části a minimálně 10 bodů z praktické části.
V případě, že student dosáhne minimální hranice bodů nezbytné pro úspěšné absolvování zkoušky, přičítají se k danému výsledku rovněž body získané v průběhu semestru. Výsledná známka je tedy součtem bodů získaných na cvičeních a bodů ze zkoušky.
Stupnice pro výslednou klasifikaci (ECTS):
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 50 b

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Úvod do předmětu a základní východiska - Vznik ekonomie a jejího předmětu. Základní ekonomické principy, jejich měření. Chyby v ekonomickém způsobu myšlení a uvažování. Ceny jako mechanismus koordinace lidských činností. Racionální chování člověka. Statky a výrobní faktory. Domácnosti a firmy. Alternativní ekonomické systémy. Ekonomický koloběh výrobních faktorů a statků, důchodů domácností a příjmů firem.
2) Chování spotřebitele a formování poptávky – Teorie užitu. Optimum (rovnováha) spotřebitele. Tržní poptávka. Zákon klesající poptávky. Elasticita poptávky.
3) Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu - účetní náklady a ekonomické náklady. Účetní zisk a ekonomický zisk. Dělení nákladů. Zisk jako rozdíl výnosů a nákladů. Rovnováha firmy. Křivka nabídky a bod uzavření firmy. Elasticita nabídky
4) Tržní rovnováha a efektivnost - tržní rovnováha a rovnovážná cena. Dosahování tržní rovnováhy. Stabilita tržní rovnováhy. Vyrovnání mezního užitku a mezních nákladů.
5) Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence - vznik nedokonalé konkurence, základní charakteristika tržních struktur: monopol, oligopol. Monopolistická konkurence. Monopson.
6) Trh výrobních faktorů – trh kapitálu, trh práce a trh půdy (poptávka na trhu úvěrového kapitálu, nabídka peněžního kapitálu, rovnováha na trhu peněžního kapitálu, nabídka práce, poptávka po práci, rovnováha na trhu práce). Nezaměstnanost, její formy a příčiny vzniku. Měření nezaměstnanosti. Státní politika zaměstnanosti.
7) Mikroekonomická politika státu a zásahy státu do cen - Formy zásahů státu na ochranu trhu. Cenový strop. Účinek spotřební daně na změnu ceny a množství statku. Subvence k ceně (cenová podlaha).
8) Agregované veličiny - agregátní nabídka a agregátní poptávka. Růst a pokles AD a AS, agregátní výdaje, sklon křivky AS, sklon křivky AD. Model AS-AD.
9) Měření výkonnosti ekonomiky. Ukazatele typu produkt a důchod. Nominální, reálný a potenciální HDP. Alternativní ukazatele životní úrovně.
10) Makroekonomické cíle a hospodářská politika státu. Fiskální politika – veřejné finance, státní rozpočet, vestavěné stabilizátory, diskrétní opatření, expanzivní a restriktivní fiskální politika.
11) Teorie peněz, rovnováha na trhu peněz, peněžní multiplikátor.
12) Inflace a její příčiny, druhy inflace. Teorie Phillipsovy křivky. Monetární politika. Nástroje a cíle monetární politiky, expanzivní a restriktivní monetární politika.
13) Vnější obchodní a měnová politika, volný obchod a protekcionismus, měnové kurzy.

Cíl

Účelem předmětu je osvojení a uspořádání základních znalostí z oblasti ekonomické teorie. Na základě seznámení se základními pojmy mikroekonomie a makroekonomie studenti porozumí logice tržního procesu a působení tržních mechanizmů v každodenním životě. Hlavním cílem je analýza reálných jevů z tržního prostředí a při návrhu řešení uplatnit získané znalosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení se průběžně kontroluje. Student má nárok na maximálně 2 neomluvené absence v rámci semestru, které nesmí být využity na cvičení v 7. a 13. týdnu semestru, neboť v těchto cvičení budou psány průběžné testy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský

    obor BAK-MIn , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor