Detail předmětu

Odborná praxe

FP-FopxKAk. rok: 2019/2020

Odborná praxe je vykonávána v celkovém rozsahu 200 hodin. Před zahájením praxe musí být se subjektem, ve kterém student praxi vykoná, uzavřena o odborné praxi smlouva.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Odbornou praxí získá student možnost ověřit studiem získané teoretické znalosti při řešení konkrétních zadání v podnicích. Po absolvování praxe dojde k propojení teoretických znalostí a praktických dovedností. Student získá praktické dovednosti, které mu umožní lépe se uplatnit na trhu práce.

Prerekvizity

Praxe navazuje na všechny studované odborné předměty (zvláště z oblasti daní, účetnictví, práva a ekonomie).

Doporučená nebo povinná literatura

MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 263 s. ISBN 978-80-7357-738-4.
SRPOVÁ, J.; ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 432 s. ISBN 978-80-247-3339-5.
EVANGELU, J. E. a F. van BOMMEL a O. JUŘIČKA. Efektivita vzdělávání: jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 135 s. ISBN: 978-80-7418-197-9 .

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Odborná praxe, tj. ověřování a prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem v praxi. Doplnění znalostí a seznámení se s metodami práce v mimoškolních institucích.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zápočtem, který je udělen za odevzdání zprávy (včetně hodnocení vedoucího pracovníka).
U studentů kombinované formy studia se předpokládá, že souběžně se studiem pracují. Z toho důvodu nejsou vysíláni na praxi, očekává se však od nich zpracování závěrečné zprávy dle pokynů garanta praxe. Případné dotazy mohou konzultovat elektronicky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Studenti vykonávají praxi po ukončení letního semestru prvního roku studia. Praxi mohou absolvovat buď v rámci letních prázdnin, nebo v průběhu zimního a letního semestru druhého roku studia ve dnech, kdy neprobíhá výuka. Předmět je nutné absolvovat nejpozději do konce desátého týdne výuky letního semestru druhého roku studia (tzv. zápočtový týden).

Cíl

Cílem předmětu je ověřit znalosti získané studiem v praxi, ověřit dovednosti řešit problémy ve vybrané oblasti finančního řízení, navrhovat vhodná řešení a komunikovat je v rámci pracovnío týmu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Garant praxe může kontrolovat skutečné vykonávání praxe u příslušného subjektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-UFRP-KS-D , 2. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

200 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor