Detail předmětu

Nákladový management

FP-nmKAk. rok: 2019/2020

Předmět pojednává o metodách a postupech řízení nákladů a využití nákladových funkcí v cenovém rozhodování a tvorbě cenových strategií, o metodách a postupech kalkulací a jejich uplatnění v rozhodovacích úlohách nákladového řízení ve výrobním podniku, přechod nákladového účetnictví na manažerské účetnictví a nákladový management, výkonově orientované a odpovědnostní účetnictví, účetnictví nákladů ve vztahu k procesům a aktivitám, dále vymezuje moderní nástroje řízení nákladů TC,LCC, dále kalkulace nákladů podle dílčích aktivit (ABC) a s ní související metodu řízení procesů a aktivit (ABM). Předmět poskytuje především informace pro řízení a zejména pro rozhodování. Po absolvování předmětu budou studenti schopni vymezit své požadavky pro různé rozhodovací úlohy, tyto informace roztřídit, zhodnotit a předložit manažerům.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti pochopí význam a potřebu nákladového managementu pro řízení podniku a jeho provázanost na manažerské účetnictví a kontrolu. Studenti budou znát teorii nákladového, manažerského účetnictví a nákladového managementu, informace o minulých jevech, ale také o informace nezbytné pro rozhodování – rozpočetnictví, plánování, nástroje kalkulačních metod a rozhodovací úlohy. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zhodnotit dosažené výsledky, najít nedostatky, navrhnout jejich řešení, zdůvodnit a rozhodnout z hlediska řízení nákladů.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti získané v průběhu studia.

Doporučená nebo povinná literatura

KRÁL,B.a kol. Manažerské účetnictví. 3.doplněné vyd. Praha: Management Press, 2010.660s.ISBN 978-80-7261-217-8. (CS)
BLOCHER J.E.-CHEN H.K.-COKINS G.-LIN T.W. Cost Management – A Strategic Emphasis. Published by McGraw-Hill/Irwin. Inc.1221 Avenue of the Americas,New York, NY, 10020, 2005, 2002, 1999 by The McGraw-Hill Companies.ISBN0-07-281836-0. (EN)
ŠOLJAKOVÁ, L.Strategicky zaměřené manžerské účetnictví.1.vyd.Praha:Management Press.2009.206s.ISBN 978-80-7261-199-7 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou zkouškou. U písemné zkoušky dostane student 3 výpočtové příklady a 3 odborné otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti nákladového managementu. Studentovi je po zodpovězení otázek udělena klasifikace dle klasifikační stupnice bodového hodnocení ECTS max 75 bodů.
Dovednosti studenta jsou ověřovány na základě vypracování semestrální práce na zadané téma.
Vypracováním a obhajobou semestrální práce student získá 25 bodů.

Klasifikační stupnice:
Stupeň Bodové ohodnocení
A 100 – 90
B 89 - 80
C 79 – 70
D 69 – 60
E 59 – 50
F 49 - 0
Zkouška je udělena na základě semestrální práce a písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova přednášek :
Obsah a pojetí nákladového managementu. Systémový přístup k nákladovému managementu.
Členění nákladů a výnosů z hlediska potřeb řízení orientované na rozhodování, oportunitní náklady.
Rozhodovací úlohy. Základní klasifikační hlediska těchto úloh, CVP. Optimalizace objemu výroby, optimalizace sortimentu, rozhodovací úlohy „buď anebo“.
Kalkulační systém a jeho využití v řízení.
Rozpočetnictví v tržních podmínkách.
Strategické nákladové řízení- kalkulace cílových nákladů (Target Costing) a kalkulace životního cyklu výrobku (LCC)
Strategické nákladové řízení- kalkulace podle dílčích aktivit - metoda ABC
Řízení procesů, činností a aktivit - metoda ABC/M
Strategické nákladové řízení- hodnotová analýza
Strategické nákladové řízení-pojetí strategického řízení nákladů, faktory ovlivňující strategické řízení nákladů (TQM,JIT,Toerie omezení)
Cost Cutting – alternativní přístupy snižování nákladů

Cíl

Cílem předmětu nákladové managementu je seznámit studenty se vzájemnými vztahy mezi finančním a nákladovým účetnictvím, manažerským účetnictvím a nákladovým management. Nákladový management vystupuje jako samostatný informační nástroj vnitřního řízení podniku. Obsahuje jednak klasické kalkulační postupy pro zachycování vnitřních jevů, které skutečně v minulosti proběhly a současně nové přístupy zajišťující informace pro manažery, tedy orientované na budoucnost. Analýza chování nákladů a matematické propočty jsou důležité pro manažerské rozhodování. Přechod manažerského účetnictví na nákladový management uzavírá celkový pohled na vzájemné propojení ekonomického informačního systému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě absolvování semestrální práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-PFO-KS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
    obor MGR-ŘEP-KS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

25 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning