Detail předmětu

Bezpečnost práce

FP-BbpPAk. rok: 2019/2020

Seznámit studenty s aktuálními aspekty právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Získání základní orientace z vybrané problematiky, která je obsažena podle stanovených specifik jednak v oblasti bezpečnosti práce a jednak v oblasti ochrany veřejného zdraví. Základy právní úpravy BOZP : zákonná práva a povinnosti v BOZP, systém řízení BOZP na podnikové úrovni, bezpečnostní a zdravotní informace v BOZP, prevence rizik souvisejících s prací a pracovními podmínkami, péče o zdraví při práci, stanovené pracovní podmínky, zvláštní ochrana žen a mladistvých při práci, osobní ochranné pracovní prostředky, ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, pracovní úrazy, odpovědnost za škodu, státní odborný dozor, sankce. Ochrana zdraví při práci. Bezpečnost práce a technických zařízení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti z oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci ve všech oblastech podnikání. Také získají znalost rozsahu odpovědností výrobního manažéra při řízení výrobních procesů v praxi a legislativní odpovědnost za výkon funkce při řízení výrobních procesů.

Prerekvizity

Předmět navazuje a využívá na znalosti z předmětů Ekonomika podniku, Občanské,obchodní a pracovní právo, Materiály ve strojírenství, Elektrotechnické materiály.

Korekvizity

Znalosti budou využity ve výuce předmětů v laboratoři LAPROCO Procesní management, Organizace přípravy výroby, Operativní management výroby, Strojírenská technologie, Elektrotechnické výrobní procesy, Logistics, Řízení zásob.

Doporučená nebo povinná literatura

BRÁCHA,J. Průvodce právní úpravou BOZP. Brno, IVBP 2003. 9l s.
NOVOTNÝ, K Základní požadavky na pracoviště z hlediska bezpečnosti práce dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Rožnov pod Radhoštěm ROVS - Rožnovský vzdělávací servis 2006
ROŽEK,F. a kol. Management rizika – systematické vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik. Rožnov pod Radhoštěm, Rožnovský vzdělávací servis 2001. 66 s.
BRÁCHA,J.,MRÁZ,V. Pracovní úrazy. Brno, IVBP 2002. 160 s.
PETRŮ, P. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praxi základní dílo. Praha Verlag Dashöfer 2007
Zákony, vyhlášky ČR pro oblast bezpečnosti práce
DITTRICHOVÁ,M.,JUROVÁ,M. Bezpečnost práce. Brno, Akademické nakladatelství, s.r.o. Brno,2019 s. 128, ISBN 978-80-7623-019-4 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Klasická forma přednášek s využitím didaktické techniky v Power Point s praktickými ukázkami z průmyslové praxe.
Cvičení budou probíhat formou seminářů, exkurze a prezentací studentů seminárních prací

Způsob a kritéria hodnocení

Znalosti jsou hodnoceny v průběhu studia zpracováním seminární práce a dílčími kontrolními testy. Závěr studia je zakončen výsledným testem a prezentací vlastní seminární práce k získání klasifikovaného zápočtu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Cíl předmětu: Seznámit studenty s aktuálními aspekty právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, právní odpovědnosti a sociálnímu cítění z pozice výrobních manažérů v průmyslových výrobních organizacích i ostatních podnikatelských subjektech. Studenti získají znalosti z oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci ve všech oblastech podnikání. Také získají znalost rozsahu odpovědností výrobního manažéra při řízení výrobních procesů v praxi a legislativní odpovědnost za výkon funkce při řízení výrobních procesů.
1) Základní zákonné požadavky v oblasti bezpečnosti práce, vztahujícími se k činnosti podnikatelských subjektů, obsaženými v zákoníku práce (podnikatelé jako zaměstnavatelé), zákonu č. 309/2006 Sb., v platném znění (další požadavky na bezpečnost práce) a zákonu č. 258/2000 Sb. v platném znění (požadavky na ochranu zdraví při práci). Studenti se seznámí s požadavky prováděcích právních předpisů a správné praxe v oblastech práce v laboratoři.
2) prevence rizik,
3) předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání,
4) kategorizace prací,
5) organizace bezpečných pracovních postupů
6) provoz technických zařízení
7) požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
8) přidělování osobních ochranných pracovních prostředků
9) ověřování zdravotní způsobilosti (zdravotní prohlídky) pro výkon práce
10) ověřování odborné způsobilosti (školení) v oblasti bezpečnosti práce) pro výkon práce
11) zajišťování první pomoci, prevence požárů
12) Studenti se seznámí se svými právy a povinnosti zaměstnanců a pravomocemi a povinnosti jako potenciálních zaměstnavatelů – podnikatelů.
13) Studenti se seznámí s principy a cíli státní politiky v oblasti bezpečnosti práce a strukturou a postupy orgánů státního odborného dozoru v oblasti bezpečnosti práce

Cíl

Seznámit studenty s aktuálními aspekty právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, právní odpovědnosti a sociálnímu cítění z pozice výrobních manažérů v průmyslových výrobních organizacích i ostatních podnikatelských subjektech.
Seznámit studenty s prací v laboratoři z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou doporučené a jsou žádoucí pro zpracování seminárních prací.
Kontrola účasti na cvičeních, kde účast bude povinná.
Kontrola znalostí formou dílčího testu v průběhu semestru a na závěr semestru výsledný test na znalost teoretických přístupů a možné realizaci v praxi včetně prezentace vlastní seminární práce každého studenta..

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor