Detail předmětu

Dějiny architektury IV

FA-DR4Ak. rok: 2019/2020

Přelom 18. a 19. století byl dramatickým obdobím střetu racionálního a pragmatického klasicismu na jedné straně a křehkého romantismu na straně druhé. Pochopení těchto souvislostí, společně s významem nástupu průmyslové revoluce je spojeno se studiem architektury a stavitelství 19. století v Evropě a českých zemích. Poznání souvislostí vztahů mezi vývojem společnosti, kulturou, technikou a vědou je provázeno poukazy na architektonické tvarosloví, nové konstrukce a materiály , evropské inspirační kořeny a příklady architektury.

Výsledky učení předmětu

Předpokládají se solidní znalosti všech architektonicko historických období do počátku 19. století. Důraz je kladen na samostatnost a schopnost vlasní práce s historickými fakty.

Prerekvizity

Nutná orientace v historických obdobích starověku, středověku, novověku, znalost odborného názvosloví a schopnost samostatné práce s odbornou literaturou.

Doporučená nebo povinná literatura

M. Benešová : Česká architektura v proměnách dvou století (CS)
Doporučené aktuální přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Kresebná příprava a zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Nové tendence ve vývoji architektury na přelomu 18. a 19. století
Klasicismus a empír, předpoklady vzniku, návaznost na historii a tvarosloví
Evropské památky klasicismu
Klasicismus Anglie, Amerika
Klasicismus a empír v českých zemích
Romantismus 19. století
Romantismus v příkladech evropské architektury
Romantismus v českých zemích
Nové konstrukce a materiály 19. století
Architektura historismu - Evropa
Architektura historismu - České země
Chicagská škola
Odkaz 19. století

Cíl

Postupné prohloubení znalostí a schopností samostané práce s historickými fakty. Orientace v souvislostech vývoje 19. století.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednáška s volným přístupem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning