Detail předmětu

Dějiny architektury II

FA-DR2Ak. rok: 2019/2020

Zánik antické kultury je konfrontován se vznikem křesťanství a odrazem v architektuře ranněkřesťanských chrámů. Následný postupný přechod k feudalismu je spojen s osvojením si základních poznatků zákonitostí společenského vývoje ve středověku. Poznání vývoje architektury z hlediska konstrukce, materiálu a tvarosloví je propojeno kulturním odkazem středověku. Architektura hraje významnou roli a seznámení se s vybranými architektonickými příklady je konkretizací obecně formulovaných souvislostí.

Výsledky učení předmětu

Architektura středověku.

Prerekvizity

Předpokládá se všeobecná orientace v obdobích, která předchází středověku. Znalost jenotlivých vývojových etap z hlediska tvarosloví, vztahů architektury ke společnosti a orientace ve vybraných příkladech.

Doporučená nebo povinná literatura

V. Birnbaum : Dějepis výtvarného umění v Čechách (CS)
Doporučené aktuální přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná kresebná příprava, zkouška a případné ústní konzultace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Odkaz starověkých kultur
Architektura křesťanské antiky
Byzanc
Vliv byzancké architektury a architektura předrománská
Počátky středověké architektury v českých zemích
Středověk architektonické tvarosloví, konstrukce a materiál
Románská architektura evropské příklady 1
Románská architektura evropské příklady 2
Románská architektura v českých zemích
Gotická architektura evropské příklady 1
Gotická architektura evropské příklady 2
Gotika v českých zemích
Světský středověk 1

Cíl

Procvičení znalostí z předešlé výuky a orientace v období středověku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednáška s volným přístupem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning