Detail předmětu

Pozemní stavitelství IV

FA-PS4Ak. rok: 2019/2020

Studium technologií a stavebních konstrukcí (neprůsvitné a průsvitné části obvodové pláště), které zlepšují energetickou bilanci architektonického díla. Předpokladem je využití netradičních a obnovitelných zdrojů energie ve stavebnictví (např. sluneční záření, vítr, voda, biomasa, geotermální energie). Součástí předmětu je rovněž studium požární ochrany staveb. Cílem je získání komplexního pohledu na tvorbu budov a znalostí uplatňujících se při návrhu konstrukčního systému za předpokladu energeticky úsporného navrhování.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti, které jim umožní orientaci v oblasti energeticky úsporných objektů. Poznají zásady aktivního a pasivního využití účinků slunečního záření. V tomto rámci se seznámí s koncepcí navrhování nízkoenergetických a pasivních domů.

Prerekvizity

V předmětu Pozemní stavitelství IV se očekává, absolvování předmětů Pozemní stavitelství I, II a III. I když zatímní nevykonání zkoušek není překážkou, aby předmět Pozemní stavitelství IV mohl být absolvován. Pro zdárný průběh výuky je považováno za vhodné, aby posluchač průběžně sledoval časopiseckou a knižní literaturou se zaměřením na stavitelství a architekturu. Vítána je orientace v zahraničních studijních materiálech.

Doporučená nebo povinná literatura

WERNER, J., CHYBÍK, J.: Pozemní stavitelství IV. Učební texty. Brno, VUTIUM, 1999. (CS)
CHYBÍK, J.: Pozemní stavitelství IV. Přednáškové texty. FA VUT v Brně, 2005. (CS)
ŠTIKAR, J.: Pozemní stavitelství IV. Přednáškové texty. FA VUT v Brně, 2005. (CS)
KOLEKTIV: Pasivní domy. Zkušenosti z Dolního Rakouska. Brno, VERONICA, 2004. (CS)
Aktuální texty a otevřené přednášky
DEPLAZES, A.: Architetur konstrurieren vom (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Student musí absolvovat alespoň 10 cvičení. Jeho povinností je za podmínek stanovených před zahájením semestrální výuky zpracovat všechna zadání do cvičení. Zároveň absolvuje test, ve kterém se ověřuje míra studentova chápání látky a sleduje se schopnost aplikovat dosažené poznatky.
Po získání zápočtu má student právo absolvovat zkoušku. Zkouška probíhá ve formě písemné práce nebo kombinovanou formou. Obsahuje zadání z přednesené látky a doporučené literatury.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Energeticky úsporné budovy - teoretický základ, kategorie energeticky úsporných domů.
2. Energeticky úsporné budovy - pasivní a aktivní využití sluneční energie v architektonickém díle.
3. Energeticky úsporné budovy - materiálové možnosti, konstruování obvodových plášťů, fyzikální podstata, těsnost, výměna vzduchu.
4. Energeticky úsporné budovy - vztah technického zařízení a stavebních konstrukcí.
5. Obnovitelné zdroje energie a jejich vliv na konstrukční tvorbu.
6. Ochrana před účinky sluneční tepelné zátěže – stínění: rolety, žaluzie, okenice, slunolamy, římsy, reflexní skla.
7. Dvojitá transparentní klimatická fasáda.
8. Podzemní architektura - energetické aspekty, vztah k životnímu prostředí. Ekologické stavby technické infrastruktury.
9. Zemní práce.
10. Konstrukce chráněné klempířskými výrobky.
11. Navrhování konstrukcí v objektech s vlhkým a mokrým provozem.
12. Požární ochrana staveb I.
13. Požární ochrana staveb II.

Cíl

Cílem je získání komplexního pohledu na tvorbu budov a na znalosti uplatňujících se při návrhu konstrukčního systému za předpokladu energeticky úsporného řešení. Jde o poznání správných zásad a postupů při navrhování nízkoenergetických a pasivně energetických domů. Téma je dále rozšířeno o oblast konstrukcí klempířských a výkopové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovanou výukou je cvičení. Studentovou povinností je absolvovat předepsaný počet cvičení. Může absolvovat průběžný test. Kontrolou jsou také odevzdané práce, v nichž je sledována technická kvalita zpracování a grafická úroveň výstupů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning